Trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, góp phần ngăn chặn sự gia tăng phức tạp của dịch bệnh, thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 31/03/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tất cả các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính. Các đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính bao gồm: (1)  Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; (2) Tổng công ty CP Bưu chính Viettel; (3) Các đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính khác. Doanh nghiệp có thể đăng ký các dịch vụ bưu chính sau:

 I. Dịch vụ bưu chính do Bưu điện thành phố Hà Nội - Chi nhánh Tổng Công ty bưu điện Việt Nam (HNPost) cung cấp cụ thể:

1. Dịch vụ nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính đến Phòng Đăng ký kinh doanh và trả kết quả tại địa chỉ theo yêu cầu của tổ chức/công dân, doanh nghiệp. Doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ ĐKDN tại các Bưu cục HNPost gần địa chỉ của doanh nghiệp.

Lưu ý

1.1. Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) qua dịch vụ bưu chính đến Phòng Đăng ký kinh doanh và trả kết quả tại địa chỉ theo yêu cầu của tổ chức/công dân doanh nghiệp. Doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ ĐKDN tại các bưu cục HNPost gần địa chỉ của doanh nghiệp nhất.

1.2. Các trường hợp đăng ký yêu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính chỉ áp dụng đối với hồ sơ ĐKDN đã nộp qua mạng và được thực hiện sau khi doanh nghiệp nhận được Thông báo v/v hồ sơ ĐKDN qua mạng điện tử đã hợp lệ (đối với hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh)/hoặc nhận được thông báo hồ sơ ĐKDN đã được chấp thuận (đối với hồ sơ sử dụng chữ ký số công cộng).

1.3. Doanh nghiệp nộp hồ sơ gửi qua bưu điện, bao gồm: (1) toàn bộ các tài liệu gốc đã scan nộp qua mạng; (2) Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; (3) Thông báo v/v hồ sơ ĐKDN qua mạng điện tử đã hợp lệ (đối với hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh); (4) Biên lai thu phí hoặc giấy tờ xác nhận của Ngân hàng về việc đã chuyển tiền vào tài khoản nhận phí của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (có đầy đủ họ tên, chữ ký và đóng dấu của Ngân hàng nơi thực hiện giao dịch) (trường hợp doanh nghiệp đã nộp phí);

Lưu ý:

- Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

- Doanh nghiệp dán niêm phong, dán kín phong bì đựng tài liệu hồ sơ khi gửi qua dịch vụ BCCI và chịu trách nhiệm về tính đúng, đầy đủ các tài liệu của hồ sơ cần nộp (theo yêu cầu của thủ tục hành chính);

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp gửi qua bưu điện (chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp…) phải là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- HNPost chịu trách nhiệm về việc bàn giao, nộp hồ sơ nguyên trạng do cá nhân/doanh nghiệp gửi. HNPost không chịu trách nhiệm về việc: (1) thiếu các tài liệu trong hồ sơ; (2) hồ sơ bằng bản giấy và hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử là không thống nhất, không chính xác.

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm đối chiếu hồ sơ gửi qua bưu điện so với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trả kết quả (theo quy định của pháp luật tùy loại hồ sơ) cho bưu điện, nếu đầu mục hồ sơ và nội dung trong hồ sơ đối chiếu thống nhất. Trường hợp hồ sơ không thống nhất về đầu mục, nội dung, Phòng Đăng ký kinh doanh: (1) trả kết quả cho bưu điện bao gồm thông báo lý do trả lại và bộ hồ sơ của doanh nghiệp đã nộp - đối với hồ sơ đăng ký thành lập mới, hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động.(2) trả kết quả cho bưu điện bao gồm thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung và bộ hồ sơ của doanh nghiệp đã nộp - đối với hồ sơ thay đổi và các hồ sơ còn lại;

- Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

1.4. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp phí công bố nội dung ĐKDN: Đề nghị doanh nghiệp gửi kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Biên lai thu phí hoặc giấy tờ xác nhận của Ngân hàng về việc đã chuyển tiền vào tài khoản nhận phí (có đầy đủ họ tên, chữ ký và đóng dấu của Ngân hàng nơi thực hiện giao dịch);

1.5. Trường hợp doanh nghiệp chưa nộp phí công bố nội dung ĐKDN, doanh nghiệp có thể đăng ký dịch vụ thu hộ của HNPost. HNPots có trách nhiệm trả doanh nghiệp biên lai thu phí cùng kết quả đăng ký doanh nghiệp cũng như nộp biên lai thu phí cho Phòng Đăng ký kinh doanh khi nộp hồ sơ cho doanh nghiệp.

(theo quy trình I gửi kèm)

2. Dịch vụ trả kết quả tại địa chỉ theo yêu cầu của tổ chức/công dân đăng ký dịch vụ bưu chính công ích tại Cổng dịch vụ Hệ thống tiện ích hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư: Dịch vụ nộp và trả kết quả hồ sơ tại nhà, địa chỉ http://dichvuhotrodoanhnghiep.hanoi.gov.vn;

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp hồ sơ (bản giấy) trực tiếp tại Bộ phận một cửa, hoặc trường hợp Doanh nghiệp nộp hồ sơ chữ ký số công cộng và đã nhận được thông báo chấp thuận hồ sơ mà đến nay doanh nghiệp chưa đến lấy kết quả, đề nghị doanh nghiệp đăng ký dịch vụ bưu chính công ích chuyển phát kết quả ĐKDN đến địa chỉ theo yêu cầu của tổ chức/công dân tại Cổng dịch vụ Hệ thống tiện ích hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư. (tại địa chỉ http://dichvuhotrodoanhnghiep.hanoi.gov.vn).

HNPots có trách nhiệm phản hồi xác nhận về việc đã nhận được yêu cầu dịch vụ bưu chính vào hồi 11h30 và 16h30 trong ngày làm việc (từ thứ 2 đến thứ 6, trừ ngày lễ, tết) kể từ khi hệ thống xác nhận. Số hotline của HNPost: 024.39388888.

(theo quy trình III, IV gửi kèm)

II. Ngoài dịch vụ bưu chính của Bưu điện thành phố Hà Nội, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ bưu chính của các đơn vị cung cấp dịch vụ khác trên địa bàn (Bưu điện các tỉnh, thành phố khác, dịch vụ bưu chính của Viettel....) để nộp hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ ĐKDN qua đơn vị bưu chính khác ngoài HNPost, sau khi Phòng Đăng ký kinh doanh nhận hồ sơ, phòng sẽ đối chiếu và trả kết quả theo khoản 1.3 của mục I  nêu trên.

- Để nhận kết quả hồ sơ ĐKND tại địa chỉ theo yêu cầu của tổ chức/công dân, doanh nghiệp truy cập vào Cổng dịch vụ Hệ thống tiện ích hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội tại địa chỉ http://dichvuhotrodoanhnghiep.hanoi.gov.vn/ để đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; kê khai thông tin Người đăng ký dịch vụ và lựa chọn loại hình dịch vụ “Chuyển phát một chiều từ Sở đến công dân”; xác nhận đăng ký dịch vụ tại giao diện Cổng thông tin để yêu cầu dịch vụ chính thức được gửi tới Bưu điện Hà Nội.

- Trường hợp doanh nghiệp đã nộp phí công bố nội dung ĐKDN: Đề nghị doanh nghiệp gửi kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Biên lai thu phí hoặc giấy tờ xác nhận của Ngân hàng về việc đã chuyển tiền vào tài khoản nhận phí (có đầy đủ họ tên, chữ ký và đóng dấu của Ngân hàng nơi thực hiện giao dịch);

- Trường hợp doanh nghiệp chưa nộp phí công bố nội dung ĐKDN, doanh nghiệp có thể đăng ký dịch vụ thu hộ của đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính. Đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính có trách nhiệm trả doanh nghiệp biên lai thu phí cùng kết quả đăng ký doanh nghiệp cũng như nộp biên lai thu phí cho Phòng Đăng ký kinh doanh khi nộp hồ sơ cho doanh nghiệp.

(theo quy trình II gửi kèm)

III. Về việc nộp phí công bố nội dung ĐKDN

Doanh nghiệp có thể nộp phí công bố nội dung ĐKDN vào tài khoản của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, cụ thể:

- Mức phí CBTT: 100.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

- Chủ tài khoản: Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Số tài khoản: 3511.0.1083602 tại Kho bạc nhà nước thành phố Hà Nội

Mã quan hệ ngân sách: 1083602

Nội dung chuyển khoản/chuyển tiền đối với nộp phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp, đề nghị ghi theo cú pháp: CBTT_Mã số doanh nghiệp.

- Các loại thủ tục đang được miễn hoặc không phải nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

+ Thành lập mới (bao gồm cả trường hợp đăng ký thành lập mới do chia, tách, hợp nhất), thay đổi thông tin đăng ký thuế, cập nhật bổ sung thông tin đăng ký của doanh nghiệp;

+ Thành lập mới, thay đổi thông tin, cập nhật bổ sung thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

+ Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

+ Giải thể/chấm dứt hoạt động; tạm ngừng hoạt động/hoạt động trở lại trước thời hạn của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

+ Thông báo/thay đổi/chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường; Thông báo/thay đổi tiếp nhận viện trợ, tài trợ; Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội; Cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận viện trợ, tài trợ; Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội.

- Các loại thủ tục phải nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, ngành nghề, vốn điều lệ/vốn đầu tư, tỷ lệ góp vốn, người đại diện pháp luật, thành viên công ty TNHH/thành viên hợp danh, chủ sở hữu, thông tin cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; tổ chức lại (bao gồm sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp); Đổi Giấy chứng nhận ĐKDN cho DN hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận ĐKKD) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương; Thay đổi nội dung ĐKKD tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận ĐKKD).

Trân trọng!

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

***********************************************************************************************************************************

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

TẠI PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

     I. Trường hợp Doanh nghiệp đăng ký dịch vụ nộp hồ sơ và trả kết quả đăng ký doanh nghiệp tại nhà/trụ sở doanh nghiệp thông qua dịch vụ của Bưu điện Hà Nội (HNPost):

 • Bước 1: Sau khi nhận được Thông báo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã hợp lệ, doanh nghiệp đến đăng ký dịch vụ nộp hồ sơ và trả kết quả đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại các bưu cục giao dịch của Bưu điện Hà Nội.

Hồ sơ bao gồm: (1) Toàn bộ các tài liệu gốc đã scan nộp qua mạng điện tử; (2) Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; (3) Thông báo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đã hợp lệ (đối với hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh); (4) Biên lai thu phí công bố thông tin doanh nghiệp hoặc xác nhận của Ngân hàng về việc đã chuyển tiền vào tài khoản nhận phí của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (có đầy đủ họ tên, chữ ký và đóng dấu của Ngân hàng nơi thực hiện giao dịch) nếu đã nộp phí công bố thông tin.

Trường hợp doanh nghiệp chưa nộp phí công bố thông tin, doanh nghiệp có thể đăng ký dịch vụ thu hộ của HNPost. Nhân viên HNPost có trách nhiệm trả doanh nghiệp biên lai thu phí cùng kết quả ĐKDN cũng như nộp biên lai thu phí cho Phòng ĐKKD khi nộp hồ sơ cho doanh nghiệp.

 • Bước 2: Nhân viên HNPost nộp hồ sơ đã nhận từ doanh nghiệp cho Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC của Phòng Đăng ký kinh doanh (từ cửa số 6 đến cửa số 11) để lập danh sách riêng, in phiếu kiểm soát. Trong thời hạn 30 phút, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC chuyển hồ sơ vào cho chuyên viên đối chiếu.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ do doanh nghiệp nộp không thống nhất về đầu mục và nội dung so với hồ sơ đã nộp qua mạng: (1) Đối với hồ sơ thành lập mới, giải thể, chấm dứt hoạt động, chuyên viên dự thảo thông báo, trình lãnh đạo ký, phát hành trên hệ thống văn thư cấp 2 của Phòng để trả cùng hồ sơ gốc cho doanh nghiệp; (2) Đối với hồ sơ thay đổi và các loại hồ sơ còn lại, chuyên viên dự thảo thông báo gửi cho doanh nghiệp trên Hệ thống ĐKDN Quốc gia, đồng thời in Thông báo trình lãnh đạo ký, phát hành trả lại cùng hồ sơ gốc cho doanh nghiệp.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Chuyên viên in kết quả, trình ký, phát hành theo quy trình ISO về ĐKDN hiện nay.

 • Bước 3: Đại diện Bưu điện Trung tâm 3 - Điểm tiếp nhận chuyển phát hồ sơ tại Nam Trung Yên nhận kết quả giải quyết TTHC từ Cơ quan Đăng ký kinh doanh, ký phiếu kiểm soát.
 • Bước 4: Nhân viên HNPost chuyển phát kết quả tới công dân theo địa chỉ đã đăng ký.

II. Trường hợp Doanh nghiệp đăng ký dịch vụ nộp hồ sơ thông qua các dịch vụ chuyển phát khác (không phải Bưu điện Hà Nội), đăng ký nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp tại nhà/trụ sở thông qua dịch vụ của Bưu điện Hà Nội (HNPost):

 • Bước 1: Sau khi nhận được Thông báo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã hợp lệ, doanh nghiệp liên hệ với các đơn vị chuyển phát đến nhận hồ sơ tại nhà/trụ sở hoặc trực tiếp đến các phòng giao dịch để đăng ký dịch vụ chuyển phát.

Bước 2: Doanh nghiệp bàn giao hồ sơ cho đơn vị chuyển phát: (1) Toàn bộ các tài liệu gốc đã scan nộp qua mạng điện tử; (2) Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; (3) Thông báo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đã hợp lệ (đối với hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh); (4) Biên lai thu phí công bố thông tin doanh nghiệp hoặc xác nhận của Ngân hàng về việc đã chuyển tiền vào tài khoản nhận phí của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (có đầy đủ họ tên, chữ ký và đóng dấu của Ngân hàng nơi thực hiện giao dịch) nếu đã nộp phí công bố thông tin.

 •  Bước 3: Đơn vị chuyển phát nộp hồ sơ đã nhận từ doanh nghiệp cho Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC của Phòng Đăng ký kinh doanh (từ cửa số 6 đến cửa số 11) để lập danh sách, in phiếu kiểm soát đồng thời trong thời hạn 30 phút, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC chuyển hồ sơ vào cho chuyên viên đối chiếu.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ do doanh nghiệp nộp không thống nhất về đầu mục và nội dung so với hồ sơ đã nộp qua mạng: (1) Đối với hồ sơ thành lập mới, giải thể, chấm dứt hoạt động, chuyên viên dự thảo thông báo, trình lãnh đạo ký, phát hành trên hệ thống văn thư cấp 2 của Phòng để trả cùng hồ sơ gốc cho doanh nghiệp; (2) Đối với hồ sơ thay đổi và các loại hồ sơ còn lại, chuyên viên dự thảo thông báo gửi cho doanh nghiệp trên Hệ thống ĐKDN Quốc gia, đồng thời in Thông báo trình lãnh đạo ký, phát hành trả lại cùng hồ sơ gốc cho doanh nghiệp. Mẫu thông báo của hai trường hợp thực hiện theo mẫu Phụ lục V-4 của Thông tư 02/2019/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Chuyên viên in kết quả, trình ký, phát hành theo quy trình ISO về ĐKDN hiện nay.

+Trường hợp doanh nghiệp chưa nộp lệ phí: chuyên viên gửi email theo mẫu (phụ lục 01 kèm theo quy trình) để hướng dẫn doanh nghiệp nộp phí công bố thông tin gửi đến email của người nộp hồ sơ đã kê khai trên Hệ thống ĐKDN Quốc gia. Sau khi nhận được email phản hồi về việc đã nộp lệ phí của doanh nghiệp, chuyên viên in xác nhận nộp lệ phí và lưu hồ sơ, in trả kết quả cho doanh nghiệp.

 

 • Bước 3: Doanh nghiệp truy cập vào Cổng dịch vụ Hệ thống tiện ích hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội tại địa chỉ http://dichvuhotrodoanhnghiep.hanoi.gov.vn/ để đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; kê khai thông tin Người đăng ký dịch vụ và lựa chọn loại hình dịch vụ “Chuyển phát một chiều từ Sở đến công dân”; xác nhận đăng ký dịch vụ tại giao diện Cổng thông tin để yêu cầu dịch vụ chính thức được gửi tới Bưu điện Hà Nội.
 • Bước 4: Nhân viên HNPost sẽ liên hệ với công dân để xác nhận lại yêu cầu dịch vụ trả kết quả tại nhà/trụ sở doanh nghiệp và thông báo cho đại diện Bưu điện Trung tâm 3 – Điểm tiếp nhận chuyển phát hồ sơ tại Nam Trung Yên để nhận kết quả.
 • Bước 5: Đại diện Bưu điện Trung tâm 3 – Điểm tiếp nhận chuyển phát hồ sơ tại Nam Trung Yên nhận kết quả giải quyết TTHC từ Cơ quan Đăng ký kinh doanh, ký phiếu kiểm soát để thực hiện dịch vụ trả kết quả tại nhà/trụ sở doanh nghiệp
 • Bước 6: Nhân viên HNPost chuyển phát kết quả tới công dân theo địa chỉ đã đăng ký. Nhân viên HNPost có trách nhiệm nhận lại “Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng”  từ công dân/tổ chức để giao lại cho đại diện Bưu điện Trung tâm 3 – Điểm tiếp nhận chuyển phát hồ sơ tại Nam Trung Yên để bàn giao cho BPMC Phòng Đăng ký kinh doanh lưu hồ sơ theo quy định.

     III. Trường hợp Doanh nghiệp đã nộp hồ sơ bản gốc trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, đến nay chưa đến lấy kết quả: Đề nghị doanh nghiệp đăng ký dịch vụ trả kết quả đăng ký doanh nghiệp tại nhà/trụ sở doanh nghiệp (thông qua dịch vụ của Bưu điện Hà Nội - HNPost):

 • Bước 1: Doanh nghiệp truy cập vào Cổng dịch vụ Hệ thống tiện ích hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội tại địa chỉ http://dichvuhotrodoanhnghiep.hanoi.gov.vn/ để đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; kê khai thông tin Người đăng ký dịch vụ và lựa chọn loại hình dịch vụ “Chuyển phát một chiều từ Sở đến công dân”; xác nhận đăng ký dịch vụ tại giao diện Cổng thông tin để yêu cầu dịch vụ chính thức được gửi tới Bưu điện Hà Nội.
 • Bước 2: Nhân viên HNPost sẽ liên hệ với công dân để xác nhận lại yêu cầu dịch vụ trả kết quả tại nhà/trụ sở doanh nghiệp và thông báo cho đại diện Bưu điện Trung tâm 3 – Điểm tiếp nhận chuyển phát hồ sơ tại Nam Trung Yên để nhận kết quả.
 • Bước 3: Đại diện Bưu điện Trung tâm 3 – Điểm tiếp nhận chuyển phát hồ sơ tại Nam Trung Yên nhận kết quả giải quyết TTHC từ Cơ quan Đăng ký kinh doanh, ký phiếu kiểm soát để thực hiện dịch vụ trả kết quả tại nhà/trụ sở doanh nghiệp
 • Bước 4: Nhân viên HNPost chuyển phát kết quả tới công dân theo địa chỉ đã đăng ký. Nhân viên HNPost có trách nhiệm nhận lại “Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng”  từ công dân/tổ chức để giao lại cho đại diện Bưu điện Trung tâm 3 – Điểm tiếp nhận chuyển phát hồ sơ tại Nam Trung Yên để bàn giao cho BPMC Phòng Đăng ký kinh doanh lưu hồ sơ theo quy định.

IV. Trường hợp Doanh nghiệp nộp hồ sơ chữ ký số công cộng và đã nhận được thông báo chấp thuận hồ sơ, đến nay chưa đến lấy kết quả: Đề nghị doanh nghiệp đăng ký dịch vụ trả kết quả đăng ký doanh nghiệp tại nhà/trụ sở doanh nghiệp (thông qua dịch vụ của Bưu điện Hà Nội - HNPost):

 • Bước 1: Doanh nghiệp truy cập vào Cổng dịch vụ Hệ thống tiện ích hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội tại địa chỉ http://dichvuhotrodoanhnghiep.hanoi.gov.vn/ để đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; kê khai thông tin Người đăng ký dịch vụ và lựa chọn loại hình dịch vụ “Chuyển phát một chiều từ Sở đến công dân”; xác nhận đăng ký dịch vụ tại giao diện Cổng thông tin để yêu cầu dịch vụ chính thức được gửi tới Bưu điện Hà Nội.
 • Bước 2: Nhân viên HNPost sẽ liên hệ với công dân để xác nhận lại yêu cầu dịch vụ trả kết quả tại nhà/trụ sở doanh nghiệp và thông báo cho đại diện Bưu điện Trung tâm 3 – Điểm tiếp nhận chuyển phát hồ sơ tại Nam Trung Yên để nhận kết quả.
 • Bước 3: Đại diện Bưu điện Trung tâm 3 – Điểm tiếp nhận chuyển phát hồ sơ tại Nam Trung Yên nhận kết quả giải quyết TTHC từ Cơ quan Đăng ký kinh doanh, ký phiếu kiểm soát để thực hiện dịch vụ trả kết quả tại nhà/trụ sở doanh nghiệp
 • Bước 4: Nhân viên HNPost chuyển phát kết quả tới công dân theo địa chỉ đã đăng ký. Nhân viên HNPost có trách nhiệm nhận lại “Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng”  từ công dân/tổ chức để giao lại cho đại diện Bưu điện Trung tâm 3 – Điểm tiếp nhận chuyển phát hồ sơ tại Nam Trung Yên để bàn giao cho BPMC Phòng Đăng ký kinh doanh lưu hồ sơ theo quy định.

Lưu ý về trách nhiệm của đơn vị Bưu điện Hà Nội trong việc trả kết quả tại địa chỉ theo yêu cầu của tổ chức/công dân: Bưu điện Hà Nội chịu trách nhiệm đối với kết quả do Phòng Đăng ký kinh doanh bàn giao kể từ thời điểm đại diện Bưu điện Trung tâm 3 – Điểm tiếp nhận chuyển phát hồ sơ tại Nam Trung Yên ký nhận kết quả trên Phiếu kiểm soát giải quyết TTHC từ Cơ quan Đăng ký kinh doanh cho đến khi gửi đúng kết quả cho doanh nghiệp đăng ký dịch vụ. Trường hợp có tranh chấp giữa Bưu điện Hà Nội với doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính, giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

PHỤ LỤC 01

 

            Vào hồi….giờ…. phút ngày….tháng…..năm….., Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã nhận được hồ sơ bản giấy của ….. (tên doanh nghiệp/chi nhánh/địa điểm kinh doanh). Sau khi kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ doanh nghiệp đã scan nộp qua mạng điện tử, Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thấy doanh nghiệp chưa nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 209 Luật Doanh nghiệp; điểm d, Khoản 2, Điều 27, Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp; Khoản 1, Điều 32, Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp và Khoản 1, Điều 55 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 17, Điều 1, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ).

Do vậy, đề nghị doanh nghiệp thực hiện việc nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (100.000 đồng/lần) vào tài khoản của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội tại Kho bạc nhà nước thành phố Hà Nội:

Chủ tài khoản: Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Số tài khoản: 3511.0.1083602 tại Kho bạc nhà nước thành phố Hà Nội

Mã quan hệ ngân sách: 1083602

Nội dung chuyển khoản/chuyển tiền đề nghị ghi theo cú pháp: CBTT_Mã số doanh nghiệp.

Sau khi hoàn thành việc nộp phí, doanh nghiệp scan bản gốc giấy tờ xác nhận của Ngân hàng về việc đã chuyển tiền vào tài khoản nêu trên (giấy tờ phải có đầy đủ họ tên, chữ ký và đóng dấu của Ngân hàng nơi thực hiện giao dịch), gửi vào email này của chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh để có cơ sở giải quyết và trả kết quả đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Hapi
Thăm dò ý kiến
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 21490059
Xem trong ngày:
Đang xem: