Địa chỉ: 16 Cát Linh - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.024.38256637     Fax: 84.024.38251733

Website: http://hapi.gov.vn    Email: hapi@hanoi.gov.vn

 DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI

TT ĐƠN VỊ
(Chức vụ, đơn vị công tác)

Địa chỉ cơ quan

ĐIỆN THOẠI
Cơ quan Email
1 BAN GIÁM ĐỐC SỞ Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội    
Giám đốc - Nguyễn Mạnh Quyền 3 8250 477 Máy lẻ 8888 nguyenmanhquyen_sokhdt@hanoi.gov.vn
Phó Giám đốc - Vũ Duy Tuấn 3 9347 903 Máy lẻ 1322 vuduytuan_sokhdt@hanoi.gov.vn
Phó Giám đốc - Nguyễn Tiến Học 3 8247 083 Máy lẻ 1510 nguyentienhoc_sokhdt@hanoi.gov.vn
Phó Giám đốc - Phạm Văn Khương 3 7347 513 Máy lẻ 1511 phamvankhuong_sokhdt@hanoi.gov.vn
Phó Giám đốc - Trần Ngọc Nam 3 7347 512 Máy lẻ 1509 tranngocnam_sokhdt@hanoi.gov.vn
2 VĂN PHÒNG SỞ Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 38 256 637   
Chánh Văn phòng - Phạm Thị Thu Hường Máy lẻ 1200 phamthithuhuong_sokhdt@hanoi.gov.vn
Phó Chánh văn phòng – Trần Thị Dung Máy lẻ 1111 tranthidung_sokhdt@hanoi.gov.vn
Phó Chánh văn phòng – Lê Tuấn Linh Máy lẻ 1208 letuanlinh_sokhdt@hanoi.gov.vn
Bộ phận một cửa 16 Cát Linh   38 257 410
Máy lẻ
1102 - 1103
 
Bộ phận một cửa Nam Trung Yên   62 820 832
Máy lẻ
2107-2112
 
3 PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 37 347 551   
Trưởng phòng – Nguyễn Hữu Lợi Máy lẻ 1300 nguyenhuuloi_sokhdt@hanoi.gov.vn
Phó phòng - Bùi Việt Hưng Máy lẻ 1317 buiviethung_sokhdt@hanoi.gov.vn
Phó phòng - Nguyễn Thái Đông Máy lẻ 1305 nguyenthaidong_sokhdt@hanoi.gov.vn
Phó phòng – Trịnh Quang Anh Máy lẻ 1308 trinhquanganh_sokhdt@hanoi.gov.vn
Phó phòng – Trần Đức Phương   Máy lẻ 1320 tranducphuong_sokhdt@hanoi.gov.vn
4 PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 38 260 257   
 Trưởng phòng - Nguyễn Minh Hà Máy lẻ 1315 Nguyenminhha_sokhdt@hanoi.gov.vn
Phó phòng - Lê Hoàng Nam Thắng Máy lẻ 1312 lehoangnamthang_sokhdt@hanoi.gov.vn
Phó phòng – Lê Sinh Tiến Máy lẻ 1317 lesinhtien_sokhdt@hanoi.gov.vn
Phó phòng - Nguyễn Thu Hà Máy lẻ 1313 nguyenthuha_sokhdt@hanoi.gov.vn
5 PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 37 347 604   
Trưởng phòng - Nguyễn Quốc Chương Máy lẻ 1425 nguynquocchuong_sokhdt@hanoi.gov.vn
Phó phòng - Hoàng Văn Giang Máy lẻ 1441 hoangvangiang_sokhdt@hanoi.gov.vn
Phó phòng - Nguyễn Tiến Dũng Máy lẻ 1434 nguyentiendung_sokhdt@hanoi.gov.vn
Phó phòng – Nguyễn Tuấn Khải Máy lẻ 1435 nguyentuankhai_sokhdt@hanoi.gov.vn
Phó phòng - Vũ Thuỳ Dương Máy lẻ 1431 vuthuyduong_sokhdt@hanoi.gov.vn
6 PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 37 347 606   
Trưởng phòng - Trần Thế Phương Máy lẻ 1400 tranthephuong_sokhdt@hanoi.gov.vn
Phó   phòng - Trần Khánh Hưng Máy lẻ 1419 trankhanhhung_sokhdt@hanoi.gov.vn
Phó phòng - Trần Thị Kim Dung Máy lẻ 1424 tranthikimdung_sokhdt@hanoi.gov.vn
Phó phòng – Ngô Xuân Hùng Máy lẻ 1409 ngoxuanhung_sokhdt@hanoi.gov.vn
Phó phòng – Đỗ Thu Hằng Máy lẻ 1415 dothuhang_sokhdt@hanoi.gov.vn
7 PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 37 347 6085   
Trưởng phòng – Lương Hoài Nam Máy lẻ 1503 luonghoainam_sokhdt@hanoi.gov.vn
Phó phòng - Nguyễn Hồng Lê Máy lẻ 1506 nguyenhongle_sokhdt@hanoi.gov.vn
Phó phòng - Lê Thị Thanh Huyền Máy lẻ 1505 lethithanhhuyen_sokhdt@hanoi.gov.vn
8 PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 37 347 550  
Trưởng phòng – Trần Minh Quang Máy lẻ 1452 tranminhquang_sokhdt@hanoi.gov.vn
Phó phòng – Nguyễn Bắc Quân Máy lẻ 1457 nguyenbacquan_sokhdt@hanoi.gov.vn
Phó phòng – Vũ Văn Thơ Máy lẻ 1456 vuvantho_sokhdt@hanoi.gov.vn
9 THANH TRA SỞ Số 16 phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 37 347 607   
Chánh Thanh tra - Chu Mạnh Khiêm Máy lẻ 1600 chumanhkhiem_sokhdt@hanoi.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra - Lê Đình Mạnh Máy lẻ 1601 ledinhmanh_sokhdt@hanoi.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra – Đỗ Văn Tình Máy lẻ 1603 dovantinh_sokhdt@hanoi.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra - Nguyễn Thế Vinh Máy lẻ 1605 nguyenthevinh_sokhdt@hanoi.gov.vn
10 PHÒNG ĐKKD  Tầng 3 - B10A Nam Trung Yên 62820834  
Trưởng phòng – Phạm Thị Kim Tuyến Máy lẻ 2300 phamthikimtuyen_sokhdt@hanoi.gov.vn
Phó phòng - Nguyễn Hải Hùng Máy lẻ 2301 nguyenhaihung_sokhdt@hanoi.gov.vn
Phó phòng - Lê Hồng Hạnh Máy lẻ 2302 lehonghanh_sokhdt@hanoi.gov.vn
Phó phòng - Trần Hà Thanh Máy lẻ 2339 tranhathanh_sokhdt@hanoi.gov.vn
Phó phòng - Nguyễn Xuân Thịnh Máy lẻ 2317 nguyenxuanthinh_sokhdt@hanoi.gov.vn
Phó phòng - Từ Danh Trung Máy lẻ 2348 tudanhtrung_sokhdt@hanoi.gov.vn
Phó phòng - Đỗ Thanh Huyền Máy lẻ 2309 dothanhhuyen_sokhdt@hanoi.gov.vn
11 TRUNG TÂM HỖ TRỢ DN NVV   024.62820858
024.37151050
fax:
37 759 552
Máy lẻ:
1116-1145
tthtdnnv_sokhdt@hanoi.gov.vn
Thăm dò ý kiến
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 12741048
Đang xem: