Kính gửi: 

 

  • Các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội;
  • UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; Hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển KTXH năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển KTXH năm 2022 với những nội dung chủ yếu như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2021

Trên cơ sở tình hình, kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2021, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức đánh giá và ước thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2021 trên tất cả các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, quản lý. Nội dung đánh giá nêu rõ các công việc đã triển khai, kết quả đạt được 6 tháng và ước cả năm (nêu rõ kết quả nổi bật của năm 2021), những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan để có biện pháp khắc phục. Trong đó:

- Các sở, ban, ngành đánh giá theo các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 03/12/2020 Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố (Khóa XVII); các nghị quyết của HĐND Thành phố: số 15/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 về Kế hoạch phát triển KTXH năm 2021; số 20/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2021; các nhiệm vụ UBND Thành phố giao tại: Quyết định số 5568/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán thu, chi ngân sách năm 2021, Chương trình hành động số 14/CTr-UBND ngày 19/01/2021 về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 (Trong đó, báo cáo đầy đủ việc thực hiện các chỉ tiêu được giao tại phụ lục Biểu mẫu kèm theo).

- UBND các quận, huyện, thị xã đánh giá theo các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết của Đảng bộ và Hội đồng nhân dân quận, huyện, thị xã về Kế hoạch phát triển KTXH năm 2021; các nhiệm vụ UBND Thành phố giao tại: Quyết định số 5568/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán thu, chi ngân sách năm 2021, Chương trình hành động số 14/CTr-UBND ngày 19/01/2021 về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Các nội dung cần tập trung đánh giá bao gồm:

1. Thực hiện nhiệm vụ triển khai Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, các nghị quyết của HĐND Thành phố về phát triển KTXH.

2. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2021 chủ yếu gồm:

a) Phòng, chống hiệu quả và giảm thiểu thiệt hại của đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác (bao gồm việc tổ chức tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19).

b) Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động mất việc làm, thiếu việc làm, bị giảm sâu thu nhập, người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

c) Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng gắn với thực thi nghiêm pháp luật, cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh (Trong đó đánh giá chi tiết việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, việc rà soát sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật trong các lĩnh vực để tháo gỡ khó khăn, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh).

d) Giữ vững ổn định và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, đồng thời có các giải pháp kích thích tiêu dùng, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

e) Phát triển mạnh thị trường trong nước; thúc đẩy xuất nhập khẩu; mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất, nhập khẩu.

f) Thúc đẩy tiến trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng và sức cạnh tranh của nền kinh tế và phát triển các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ lực.

g) Lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng KTXH; phát triển đô thị, nhà ở; phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

h) Phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

i) Phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, như: giải quyết việc làm, đảm an sinh xã hội, phát triển hệ thống bảo hiểm; chăm sóc người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, người tâm thần, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo; Phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thông tin, văn hóa; thể dục thể thao; phòng, chống tệ nạn xã hội, nạn tin giả; phòng, chống cháy nổ; tai nạn giao thông...

j) Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng (đánh giá kỹ hoạt động thu gom, xử lý rác thải rắn sinh hoạt, kiểm soát rác thải nhựa; hoạt động số hóa hệ thống thông tin địa lý, giám sát tài nguyên, môi trường, quan trắc, theo dõi tình hình ô nhiễm các hệ thống sông, chất lượng không khí...).

k) Kiện toàn cơ cấu tổ chức, tinh giản biên chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

l) Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hợp tác phát triển với các địa phương và hội nhập quốc tế.

m) Duy trì, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu, độc, kịp thời phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, không để đối tượng thù địch lợi dụng.

Căn cứ đặc điểm, tình hình của ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý, các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã đánh giá bổ sung các nội dung, chỉ tiêu cho phù hợp và đầy đủ với tình hình của đơn vị, địa phương.

II. Dự kiến Kế hoạch phát triển KTXH năm 2022

1. Kế hoạch phát triển KTXH năm 2022 phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2021; dự báo những tình hình trong nước, khu vực, thế giới có ảnh hưởng lớn đến phát triển KTXH của Thành phố; từ đó xác định mục tiêu phát triển của Kế hoạch năm 2022 phù hợp, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố, các chương trình của Thành ủy, nghị quyết của HĐND Thành phố và phù hợp với Chiến lược phát triển KTXH thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Phương hướng phát triển KTXH 2021-2025.

Nội dung chủ yếu bao gồm:

a) Bối cảnh xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2022, bao gồm nhận định, phân tích những cơ hội, thuận lợi, thách thức, rủi ro của bối cảnh trong nước, khu vực và quốc tế tác động đến việc xây dựng và thực hiện các mục tiêu phát triển KTXH.

b) Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển KTXH năm 2022.

c) Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và một số cân đối lớn.

d) Các định hướng, nhiệm vụ chủ yếu.

Các sở, ban ngành và UBND quận, huyện, thị xã nghiên cứu, đề xuất các định hướng, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2022 bảo đảm thống nhất với mục tiêu chung, đồng thời phải phù hợp với điều kiện thực tiễn và trình độ phát triển của từng ngành, từng địa phương và những định hướng lớn.

2. Kế hoạch của các ngành, lĩnh vực và UBND các quận, huyện, thị xã phải phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch, Chiến lược và kế hoạch phát triển KTXH của Thành phố, Kế hoạch 5 năm về phát triển KTXH của địa phương (đối với các quận, huyện, thị xã); phù hợp với đặc điểm, trình độ phát triển của từng ngành, từng địa phương; bám sát những dự báo, đánh giá tình hình và bối cảnh trong nước và quốc tế trong giai đoạn tới; đảm bảo kế thừa những thành quả đã đạt được, có đổi mới và tiếp thu, tiếp cận xu hướng phát triển chung của khu vực và thế giới cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH.

3. Các mục tiêu, định hướng và giải pháp, chính sách phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp với khả năng thực hiện của ngành, của cấp, của địa phương, gắn với khả năng cân đối, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; gắn kết chặt chẽ giữa Kế hoạch phát triển KTXH và Kế hoạch đầu tư công; lồng ghép vào Kế hoạch phát triển KTXH các mục tiêu phát triển bền vững theo Chương trình nghị sự 2030.

Việc đề xuất các chỉ tiêu theo ngành, lĩnh vực phụ trách:

a) phải thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã); trường hợp chỉ tiêu đề xuất không thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã phải đảm bảo tính chính xác, đồng bộ và thống nhất về thông tin, số liệu thống kê trên phạm vi cả nước, phục vụ tốt công tác theo dõi, đánh giá và xây dựng kế hoạch;

b) bảo đảm khả năng thu thập thông tin, theo dõi liên tục, đánh giá định kỳ; không đề xuất các chỉ tiêu chuyên ngành, phức tạp, chủ yếu phục vụ mục đích nghiên cứu;

c) bảo đảm tính khả thi, dễ hiểu, có khả năng so sánh với dữ liệu quá khứ;

d) bảo đảm tính gắn kết chặt chẽ và phản ánh trực tiếp tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu;

e) phù hợp với thông lệ.

Các mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng trên số liệu quy mô kinh tế đã được đánh giá lại.

III. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã:

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công tại Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố.

- Chuẩn bị các nội dung theo phân công tại các phụ lục Đề cương nội dung và Biểu mẫu kèm theo, bám sát các nội dung hướng dẫn tại mục I và II nêu trên, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trong ngày 30/8/2021 bằng văn bản và file mềm qua thư điện tử pthqh_sokhdt@hanoi.gov.vn để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

3. Các Sở: Tài chính, Công Thương và Cục Thống kê Hà Nội phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để đề xuất xây dựng một số cân đối lớn (Cân đối ngân sách nhà nước; Cân đối xuất, nhập khẩu hàng hóa) và Kịch bản tăng trưởng năm 2022.

4. Các đơn vị tải Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH năm 2022 kèm theo phụ lục Đề cương và các Biểu mẫu từ mục “Hướng dẫn xây dựng KHPTKT-XH” của trang thông tin điện tử: http://www.hapi.gov.vn

Trong quá trình triển khai xây dựng Kế hoạch, đề nghị các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã cùng phối hợp, kịp thời trao đổi, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố.

Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nêu trên và gửi Báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng thời gian quy định./.

Hapi
Thăm dò ý kiến
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 20588567
Xem trong ngày:
Đang xem: