Kính gửi: 

 

  • Các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội;
  • UBND các quận, huyện, thị xã;
  • Các chủ đầu tư thực hiện các dự án nhiệm vụ chi cấp Thành phố.

 

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND Thành phố; Công văn số 4881/BKHĐT-TH ngày 26/7/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của đơn vị mình, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

Trên cơ sở tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công 7 tháng đầu năm 2021, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 gồm các nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 7 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2021 theo từng nguồn vốn: vốn ngân sách nhà nước (NSNN), vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật.

Trong đó báo cáo chi tiết: (i) Tình hình thực hiện thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có) và thu hồi vốn ứng trước; (ii) Tình hình thực hiện các dự án chuyển tiếp, dự án hoàn thành trong năm 2021; (iii) Tình hình quyết toán dự án đầu tư hoàn thành, trong đó nêu rõ: số dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và số vốn còn lại chưa được bố trí để thanh toán so với giá trị quyết toán dự án hoàn thành được cấp có thẩm quyền phê duyệt; số dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán theo quy định đến hết tháng 7 năm 2021, dự kiến đến hết năm 2021; nguyên nhân và giải pháp xử lý.

- Đối với nhiệm vụ cấp bù chênh lệch lãi suất, phí quản lý, cấp vốn điều lệ cho ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách: tình hình thực hiện kế hoạch tín dụng đầu tư ưu đãi của Nhà nước và tín dụng chính sách, tình hình cho vay theo quy định.

- Đối với nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được để lại đầu tư theo quy định của pháp luật: đề nghị báo cáo rõ nguồn thu được để lại theo quy định của pháp luật, dự kiến bố trí cho đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.

2. Tình hình giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 (nếu có) của từng dự án; dự kiến tiến độ giao và khả năng thực hiện, giải ngân các dự án khởi công mới trong năm 2021.

3. Các giải pháp đã triển khai thực hiện để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo chỉ đạo tại Chương trình hành động số 14/CTr-UBND ngày 19/01/2021, Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 19/5/2021, Văn bản số 2302/UBND-KH&ĐT ngày 20/7/2021 của UBND Thành phố về đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và năm 2020 kéo dài.

4. Tình hình huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác phục vụ cho đầu tư phát triển.

5. Đánh giá chính xác, nêu bật các kết quả đạt được trong thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021. Nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021; phân tích rõ nguyên nhân giải ngân không đạt tiến độ theo yêu cầu của từng dự án và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện kế hoạch năm 2021.

6. Các giải pháp, kiến nghị để tiếp tục triển khai có hiệu quả và thực hiện thành công kế hoạch kế hoạch đầu tư công trong những tháng cuối năm 2021.

7. Các cơ quan quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia: Ban Dân tộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện năm 2021 các Chương trình mục tiêu quốc gia do các sở, ban chủ trì thực hiện, theo dõi.

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, xây dựng kế hoạch năm 2022 của các đơn vị lập theo 08 Biểu mẫu đính kèm văn bản này.

II. LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

1. Mục tiêu, yêu cầu lập kế hoạch

Kế hoạch đầu tư công năm 2022 góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2021-2025 và các mục tiêu Đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 của Thành phố và các quận, huyện, thị xã.

- Lập kế hoạch đầu tư công năm 2022 phải thực hiện theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách Nhà nước, Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2022.  

- Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021; các nội dung trình phê duyệt về mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công 05 năm giai đoạn 2021-2025 của Thành phố và của từng quận, huyện, thị xã; định hướng mục tiêu, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương giai đoạn 2021-2025; nhiệm vụ, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022, các sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị xã xác định dự án đầu tư trọng tâm, cần thiết phải thực hiện trong năm 2022, chủ động rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên; triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tránh đầu tư phân tán, dàn trải.

- Xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2022 phù hợp dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đang trình cấp có thẩm quyền, trong đó:

+ Việc bố trí vốn kế hoạch chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước phải thực hiện đúng thứ tự ưu tiên quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

+ Ưu tiên bố trí vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia và Thành phố, dự án quan trọng quốc gia, chương trình, dự án phát triển hạ tầng quan trọng của Thành phố, của các quận, huyện, thị xã có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tạo đột phá thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân trong và ngoài nước và bảo đảm phát triển hài hòa giữa các địa phương, vùng lãnh thổ. Mức vốn bố trí cho từng dự án phải phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân trong năm 2022.

Đối với vốn nước ngoài, việc bố trí kế hoạch phải phù hợp với nội dung của Hiệp định, cam kết với nhà tài trợ; bố trí đủ vốn cho các dự án kết thúc hiệp định vay nước ngoài trong năm 2022 và không có khả năng gia hạn.

+ Phấn đấu giảm thời gian thực hiện và bố trí vốn các dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C so với thời gian tối đa được phép quy định tại khoản 2 Điều 52 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư (dự án nhóm A không quá 6 năm, nhóm B không quá 04 năm và nhóm C không quá 3 năm).

 2. Nội dung lập Kế hoạch đầu tư công năm 2022

2.1. Nội dung dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022

Căn cứ mục tiêu, kế hoạch của từng ngành, lĩnh vực, từng quận, huyện, thị xã; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 7 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2021, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, khả năng cân đối nguồn vốn trong kế hoạch năm 2022, đề nghị các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo các nội dung sau:

a) Định hướng đầu tư công trong năm 2022

b) Dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo từng nguồn vốn.

c) Dự kiến khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác cho đầu tư phát triển ngoài nguồn vốn đầu tư công.

d) Các thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong việc cân đối và huy động các nguồn vốn đầu tư trong năm 2022 để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

đ) Các đề xuất, kiến nghị và các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 của sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã và dự kiến các kết quả đạt được.

2.2. Lập kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022

a) Nguyên tắc chung bố trí kế hoạch đầu tư vốn NSNN

- Việc bố trí vốn NSNN năm 2022 phải đảm bảo nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Luật Đầu tư công và Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Dự kiến kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 chi tiết theo từng ngành, lĩnh vực không vượt quá số vốn dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 trừ đi số vốn được giao trong kế hoạch năm 2021.

- Danh mục dự án dự kiến bố trí vốn NSNN năm 2022 phải thuộc danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư dự án trừ đi luỹ kế bố trí vốn đến hết năm 2021 và không vượt quá dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã trình cấp có thẩm quyền trừ đi số vốn đã bố trí trong kế hoạch năm 2021 của dự án; phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2022.

- Việc phân bổ vốn phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau:

(1) Ưu tiên bố trí vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước; thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có);

(2) Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng; dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2022 để phát huy hiệu quả đầu tư;

(3) Bố trí vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư theo tiến độ được phê duyệt;

(4) Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; trong đó phấn đấu giảm thời gian thực hiện và bố trí vốn các dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C so với thời gian tối đa được phép quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư;

(5) Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới có tính chất liên vùng, giao thông cấp bách, quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, xử lý sạt lở, bờ sông, bờ biển, an ninh nguồn nước, biến đổi khí hậu,…; trong đó ưu tiên cho các dự án đã có đủ thủ tục đầu tư, được chuẩn bị kỹ để sẵn sàng triển khai thực hiện.

b) Dự kiến danh mục dự án và bố trí kế hoạch đầu tư vốn nguồn NSNN năm 2022 cho từng dự án

- Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương: Căn cứ mục tiêu, định hướng, nguyên tắc và khả năng cân đối vốn đầu tư, các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã dự kiến danh mục dự án, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch và mức vốn cho từng dự án, nhiệm vụ theo đúng các nguyên tắc quy định tại điểm a nêu trên.

- Đối với các dự án sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương (ngân sách thành phố, huyện, xã):

+ Căn cứ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách Nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2022 và dự kiến khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư, các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã rà soát và dự kiến phương án bố trí vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2022 phù hợp với kế hoạch đầu tư trung hạn của địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo đúng các nguyên tắc, quy định, bảo đảm bố trí vốn tập trung và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

- Đối với nguồn thu xổ số kiến thiết: Đề nghị các đơn vị báo cáo dự kiến thu, chi từ nguồn xổ số kiến thiết, trong đó ưu tiên đầu tư nguồn vốn này cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, y tế công lập và xây dựng nông thôn mới. Sau khi bố trí vốn đảm bảo hoàn thành các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực trên, được bố trí cho các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu và các công trình quan trọng khác thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách địa phương.

- Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất: Theo chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị báo cáo dự kiến thu, chi tiền từ nguồn này trong năm 2022.

- Đối với nguồn bội chi ngân sách địa phương cấp thành phố: Theo quy định của Luật NSNN năm 2015, bội chi ngân sách địa phương cấp thành phố chỉ được sử dụng để đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công được HĐND Thành phố quyết định.

- Đối với kế hoạch cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; vốn hỗ trợ đầu tư cho các đối tượng chính sách khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Căn cứ tình thực hiện năm 2021, Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2022, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được cấp có thẩm quyền quyết định, quy định của cấp có thẩm quyền về chính sách tín dụng đầu tư và tín dụng đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác, dự kiến những thay đổi về đối tượng, chính sách, nhiệm vụ, tăng trưởng tín dụng, dư nợ cho vay, huy động vốn, lãi suất huy động, cho vay,.. để xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022.

2.3. Lập kế hoạch vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Lập kế hoạch vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN, Luật Quản lý nợ công và các Nghị định hướng dẫn thi hành, trong đó làm rõ nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài được phân bổ cho chi đầu tư phát triển, chi sự nghiệp và vốn đối ứng của các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Đối với các chương trình, dự án hỗn hợp (cả cấp phát và cho vay lại) phải làm rõ mức vốn cấp phát và cho vay lại.

Trong điều kiện nguồn vốn ODA giảm, với mức ưu đãi thấp hơn trước, cần phải rà soát chặt chẽ, thận trọng kế hoạch vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo các nguyên tắc sau:

- Các chương trình, dự án được bố trí kế hoạch vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ năm 2022 theo thứ tự ưu tiên: (i) Dự án kết thúc Hiệp định trong năm 2022 không có khả năng gia hạn Hiệp định; (ii) Dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2022; (iii) Dự án mới đã ký Hiệp định và có khả năng giải ngân trong năm 2022.

- Bố trí kế hoạch đầu tư vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài cho các dự án bảo đảm theo tiến độ đã ký kết với nhà tài trợ, khả năng cân đối nguồn vốn đối ứng, tiến độ giải phóng mặt bằng theo quy định của Luật Đất đai, năng lực của chủ đầu tư chương trình, dự án và tiến độ thực hiện dự án.

- Đối với các dự án Ô có cơ cấu hỗn hợp (bao gồm dự án thành phần ở trung ương do các bộ, cơ quan trung ương là cơ quan chủ quản quản lý, thực hiện và dự án thành phần ở địa phương do UBND Thành phố là cơ quan chủ quản quản lý, thực hiện), các chủ đầu tư đề xuất nhu cầu kế hoạch vốn năm 2022 phù hợp với khả năng giải ngân của dự án.

2.4. Lập kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Việc triển khai thực hiện, bố trí kinh phí các chương trình MTQG thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và khả năng cân đối của ngân sách Thành phố; căn cứ nhiệm vụ được giao tại quyết định phê duyệt từng chương trình mục tiêu quốc gia, cơ quan quản lý chương trình phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và cơ quan thực hiện Chương trình lập dự toán chi thực hiện các chương trình báo cáo UBND Thành phố gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và cơ quan chủ quản chương trình theo quy định.

2.5. Lập kế hoạch vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp dành để đầu tư theo quy định của pháp luật

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào khả năng từng nguồn thu cụ thể, xây dựng kế hoạch đầu tư từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật theo các nội dung dưới đây:

a) Dự kiến kế hoạch từng nguồn thu cụ thể của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật, căn cứ pháp lý để lại các khoản thu này; phù hợp với kế hoạch đầu tư công 05 năm 2021-2025 nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Trên cơ sở dự kiến kế hoạch các khoản thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật, các sở, ban, ngành và quận, huyện, thị xã dự kiến số vốn để lại cho đầu tư và dự kiến phương án phân bổ chi tiết theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các mục tiêu, nhiệm vụ quy định tại các Nghị quyết của Quốc hội, quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (nếu có) đối với từng nguồn thu cụ thể.

c) Dự kiến phương án phân bổ cụ thể đối với từng nguồn vốn theo các nguyên tắc quy định tại Mục 1 trên đây và phù hợp với khả năng thu năm 2022.

2.6. Nguồn ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện

UBND các huyện, thị xã đề xuất nhu cầu kế hoạch năm 2022 đối với Chương trình hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã thực hiện một số mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, giai đoạn 2021-2025 và giải quyết vấn đề an sinh xã hội, dân sinh bức xúc trên địa bàn, bao gồm các lĩnh vực: (1) Xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia; (2) Xây dựng, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa lịch sử; (3) Xây dựng hệ thống xử lý nước thải làng nghề và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đối với địa phương bị thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm quốc gia, Thành phố và bị ảnh hưởng bởi các dự án xây dựng bãi rác thải, nghĩa trang tập trung của Thành phố; (4) Xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội.

a) Các dự án đề xuất hỗ trợ phải đảm bảo các nguyên tắc, tiêu chí:

- Dự án đầu tư theo chương trình phải đảm bảo đúng phân cấp quản lý (cấp huyện) và phù hợp quy hoạch được duyệt;

- Các dự án trường học đảm bảo đầu tư để hoàn thành, giữ vững các tiêu chí đạt chuẩn quốc gia về giáo dục sau khi hoàn thành, nâng cao tỷ lệ đạt chuẩn quốc gia đạt 100%, mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII (trên mức 83 - 85%). Ưu tiên các trường chưa đạt chuẩn, trường công lập đã xuống cấp, cần đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất để đạt chuẩn quốc gia và giữ vững các tiêu chí đạt chuẩn quốc gia về giáo dục; địa bàn thiếu trường, lớp hoặc có tỷ lệ trường chuẩn đạt thấp dưới 80%.

- Các công trình văn hóa đảm bảo đầu tư để 100% các thôn có nhà văn hóa; trùng tu các di tích văn hóa xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn cao. Theo tiêu chí các di tích văn hóa xuống cấp nghiêm trọng, cần trùng tu các di tích văn hóa xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn cao, đầu tư bảo tồn các hạng mục di tích gốc (có văn bản rà soát, đánh giá thống nhất của Sở Văn hóa và Thể thao); các nhà văn hóa thôn đối với các thôn chưa có nhà văn hóa phục vụ nhân dân.

- Ưu tiên hỗ trợ thực hiện các dự án xử lý nước thải làng nghề, các dự án vùng nhân dân ảnh hưởng bởi thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm quốc gia, dự án trọng điểm Thành phố và bị ảnh hưởng bởi các dự án xây dựng bãi rác thải, nghĩa trang tập trung của Thành phố.

- Các dự án để hoàn thành các tiêu chí lên quận, trọng tâm ưu tiên xây dựng đường giao thông theo để đạt tiêu chí mật độ đường giao thông đô thị tại 5 huyện có Đề án được phê duyệt lên quận trong giai đoạn 2021-2025.

- Đường giao thông trục chính của xã; giao thông liên xã, giao thông kết nối các đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, cụm công nghiệp và có tác dụng lan tỏa trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; ưu tiên các đơn vị đang tồn tại hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế, giai đoạn 2016-2020 Thành phố hỗ trợ đầu tư nhưng còn hạn chế; và ưu tiên đầu tư hạ tầng một số huyện phía Nam của Thủ đô;

- Các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng, bức xúc dân sinh của các huyện, thị xã, các công trình thủy lợi phục vụ nhiệm vụ tưới tiêu, có tác động lan tỏa rộng, tăng sản lượng nông nghiệp.

b) Định mức ngân sách Thành phố hỗ trợ:

- Đối với các dự án xây dựng nhà văn hóa thôn còn thiếu: mức trung bình khoảng 2,5 tỷ đồng/nhà văn hóa;

- Đối với các dự án trùng tu di tích: hỗ trợ kinh phí trùng tu hạng mục di tích gốc và hạ tầng các khu di tích.

- Các dự án khác, ngân sách Thành phố hỗ trợ kinh phí xây dựng và chi phí thiết bị (nếu có) của dự án; ngân sách huyện bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng và phần còn lại (bao gồm chi phí dự phòng) để hoàn thành dự án.

- Tổng mức vốn hỗ trợ các huyện, thị xã được tính toán theo mức khả năng cân đối của ngân sách Thành phố và khả năng cân đối ngân sách của từng đơn vị để đối ứng thực hiện hoàn thành dự án, theo nhu cầu, thực trạng hạ tầng kỹ thuật; trong đó ưu tiên hỗ trợ bổ sung cho các đơn vị có dự án vùng nhân dân ảnh hưởng bởi thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm quốc gia, Thành phố và bị ảnh hưởng bởi các dự án xây dựng bãi rác thải, nghĩa trang tập trung của Thành phố (bãi rác thải tập trung của Thành phố tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn; bãi rác thải tập trung của Thành phố tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây (ngoài các xã lân cận của huyện Sóc Sơn bị ảnh hưởng còn vùng giáp danh bị ảnh hưởng trực tiếp là xã Tản Lĩnh, Vật Lại, Thái Hòa, Cẩm Lĩnh, Phú Sơn của huyện Ba Vì); nghĩa trang tập trung của Thành phố tại xã Yên Kỳ, huyện Ba Vì; bãi rác thải tập trung tại khu vực Núi Thoong, huyện Chương Mỹ; bãi rác thải Châu Can, huyện Phú Xuyên; thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm quốc gia Hòa Lạc và nghĩa trang tập trung của Thành phố tại xã Yên Trung, huyện Thạch Thất); ưu tiên bổ sung đầu tư hạ tầng cho một số huyện phía Nam theo Thông báo số 53-TB/TU ngày 04/12/2020 của Thành ủy về Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

2.7. Về rà soát nợ XDCB

Theo ý kiến của Kiểm toán nhà nước về kết quả kiểm toán ngân sách năm 2020, hiện nay trên địa bàn Thành phố một số đơn vị vẫn còn nợ XDCB. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư rà soát đánh giá nợ theo tiêu chí quy định tại khoản 20, Điều 4 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, tổng hợp tình hình nợ đọng XDCB thuộc trách nhiệm các cấp và tình hình xử lý nợ XDCB đến nay và các năm tiếp theo; tổng hợp báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố theo biểu mẫu số 08 đính kèm. Trường hợp đơn vị không báo cáo nội dung này, được hiểu là đơn vị không có nợ và chịu trách nhiệm về thông tin trước UBND Thành phố và cơ quan thanh tra, kiểm toán.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và tổng hợp, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 của Thành phố, trình UBND Thành phố xem xét, báo cáo xin ý kiến của HĐND Thành phố tại kỳ họp giữa năm 2021 (dự kiến cuối tháng 8/2021) và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính (theo yêu cầu trước ngày 31/7/2021; Thành phố xin gia hạn sau kỳ họp giữa năm của HĐND Thành phố).

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, dự kiến tổng mức vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất (trong đó dự kiến tổng số vốn điều tiết về ngân sách Thành phố và ngân sách quận, huyện, thị xã), vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2022; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung vào kế hoạch đầu tư công năm 2022 của cả thành phố.

c) Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các chủ đầu tư:

- Các sở, ban, ngành và các chủ đầu tư tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022 thuộc đơn vị quản lý, đồng thời xây dựng kế hoạch vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2022 (chi tiết danh mục, mức vốn của từng dự án) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp.

- UBND cấp huyện hướng dẫn UBND cấp xã đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 thuộc cấp mình quản lý. Đồng thời, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 của cấp huyện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp theo quy định.

2. Về tiến độ triển khai

- Đối với Kế hoạch đầu tư công ngân sách cấp Thành phố: Trước ngày 10/8/2021, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo các nội dung nêu trên và các Biểu mẫu kèm theo, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, lập kế hoạch đầu tư công năm 2022 của Thành phố, kịp thời báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố vào kỳ họp giữa năm (dự kiến cuối tháng 8/2021).

- Đối với Kế hoạch đầu tư công ngân sách cấp huyện: Trước ngày 20/8/2021, UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo các nội dung nêu trên và các Biểu mẫu kèm theo, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.

(Chi tiết biểu mẫu được đăng tải trên website của Sở Kế hoạch và Đầu tư: hapi.gov.vn)

Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư căn cứ quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định hướng dẫn thi hành; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND Thành phố về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2022 và các nội dung tại văn bản này, hướng dẫn của Sở Tài chính về xây dựng dự toán NSNN năm 2022 và tình hình, đặc điểm cụ thể của từng đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nêu trên và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo UBND Thành phố./.

Hapi
Thăm dò ý kiến
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 20588564
Xem trong ngày:
Đang xem: