Thứ ba, Ngày 27 tháng 6 năm 2017

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 163

Thông báo về việc nộp phí thẩm định dự án đầu tư.

     Căn cứ Luật phí và lệ phí;
    Căn cứ Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư;
   Căn cứ kết luận của Kiểm toán Nhà nước kèm theo Công văn số 624/KVI-TH ngày 22/11/2016 của Kiểm toán Nhà nước khu vực I;
 

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?