Thứ hai, Ngày 23 tháng 10 năm 2017

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 364

Thông báo về việc thực hiện thí điểm phương án liên thông, phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

13/06/2016

     Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài và tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 147/QĐ-KH&ĐT ngày 24/5/2016 về việc triển khai thực hiên thí điểm phương án liên thông, phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội từ ngày 01/6/2015.

       Theo phương án thí điểm, nhà đầu tư nước ngoài chỉ cần đến 01 địa điểm để thực hiện 02 thủ tục: đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp. Đặc biệt thời gian giải quyết các thủ tục này sẽ được cắt giảm từ 20-60% so với quy định hiện hành, trong đó, nhà đầu tư được nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngay trong ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (theo quy định hiện hành là 03 ngày làm việc sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

      Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thông báo các nội dung thực hiện như sau:

    1. Đối tượng áp dụng thủ tục liên thông:

    - Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội;

    - Văn phòng Sở, Phòng Đầu tư nước ngoài, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

   - Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư.

    2. Các trường hợp thực hiện thủ tục liên thông:

    2.1. Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 3 Luật Đầu tư đăng ký đầu tư và thành lập tổ chức kinh tế (trường hợp không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, không phải lấy ý kiến thẩm định dự án và lấy ý kiến Bộ ngành theo quy định tại Điều 10 Nghị định 118/2015/NĐ-CP và pháp luật chuyên ngành).

    2.2. Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 3 Luật Đầu tư đăng ký đầu tư và thành lập tổ chức kinh tế (trường hợp thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, phải lấy ý kiến thẩm định dự án và lấy ý kiến Bộ ngành theo quy định tại Điều 10 Nghị định 118/2015/NĐ-CP và pháp luật chuyên ngành).

    2.3 Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài điều chỉnh đồng thời nội dung đăng ký doanh nghiệp và nội dung dự án đầu tư (trường hợp không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, không phải lấy ý kiến thẩm định dự án và lấy ý kiến Bộ ngành theo quy định tại Điều 10 Nghị định 118/2015/NĐ-CP và pháp luật chuyên ngành).

    2.4 Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài điều chỉnh đồng thời nội dung đăng ký doanh nghiệp và nội dung dự án đầu tư (trường hợp phải  lấy ý kiến thẩm định dự án, lấy ý kiến Bộ ngành theo quy định tại Điều 10 Nghị định 118/2015/NĐ-CP và pháp luật chuyên ngành).

    2.5.  Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp không gắn với điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trường hợp chỉ áp dụng theo quy định của Pháp luật về đăng ký doanh nghiệp).

    3. Địa điểm thực hiện giải quyết thủ tục liên thông:

    - Các trường hợp quy định tại điểm 2.1, điểm 2.2, điểm 2.3, điểm 2.4: Thực hiện thủ tục tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: số 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

    - Đối với trường hợp quy định tại điểm 2.5: Nhà đầu tư lựa chọn thực hiện thủ tục tại một trong hai địa điểm:

     (1) Trụ sở cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, địa chỉ: số 16 Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội hoặc:

    (2) Trụ sở phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, địa chỉ: nhà B10A Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

    3. Thời gian giải quyết:

    3.1. Đối với trường hợp: Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (quy định tại Điều 3 Luật Đầu tư) đăng ký đầu tư và thành lập tổ chức kinh tế (trường hợp không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, không phải lấy ý kiến thẩm định dự án và lấy ý kiến Bộ ngành theo quy định tại Điều 10 Nghị định 118/2015/NĐ-CP và pháp luật chuyên ngành) thời gian giải quyết là: 10 ngày (giảm 08 ngày - tương đương giảm 44% thời gian quy định), trong đó:

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCN ĐKĐT) trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (giảm 05 ngày so với quy định).

    - Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCN ĐKDN) ngay trong ngày cấp GCN ĐKĐT (giảm 03 ngày so với quy định).

    3.2. Đối với trường hợp: Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 3 Luật Đầu tư  thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư và thành lập tổ chức kinh tế (trường hợp thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, phải lấy ý kiến thẩm định dự án và lấy ý kiến Bộ ngành theo quy định tại Điều 10 Nghị định 118/2015/NĐ-CP và pháp luật chuyên ngành) thời gian giải quyết là: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định chủ trương đầu tư hoặc ý kiến thẩm định dự án của cơ quan có thẩm quyền (giảm 05 ngày – tương đương giảm 62% thời gian quy định), trong đó:

    - Cấp GCN ĐKĐT trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định chủ trương đầu tư/ý kiến thẩm định của cấp có thẩm quyền (giảm 02 ngày so với quy định).

    - Cấp GCN ĐKDN ngay trong ngày cấp GCN ĐKĐT và trả kết quả đồng thời cho nhà đầu tư.

      3.3. Đối với trường hợp: Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài điều chỉnh đồng thời nội dung đăng ký doanh nghiệp và nội dung dự án đầu tư (trường hợp không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, không phải lấy ý kiến thẩm định dự án và lấy ý kiến Bộ ngành theo quy định tại Điều 10 Nghị định 118/2015/NĐ-CP và pháp luật chuyên ngành) thời gian giải quyết là: 10 ngày (giảm 03 ngày - tương đương giảm 23% thời gian quy định), trong đó:

    - Điều chỉnh GCN ĐKĐT trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

    -Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngay trong ngày cấp GCN ĐKĐT và trả kết quả đồng thời cho nhà đầu tư.

Hoặc:

    - Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (giảm 01 ngày so với quy định).

    - Điều chỉnh GCN ĐKĐT đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư trong vòng 08 ngày kể từ ngày thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (cấp GCN ĐKDN/ Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

    3.4. Đối với trường hợp: Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài điều chỉnh đồng thời nội dung đăng ký doanh nghiệp và nội dung dự án đầu tư (trường hợp phải  lấy ý kiến thẩm định dự án, lấy ý kiến Bộ ngành theo quy định tại Điều 10 Nghị định 118/2015/NĐ-CP và pháp luật chuyên ngành) thời gian giải quyết là: 03 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định dự án của cơ quan có thẩm quyền (giảm 05 ngày – tương đương giảm 62% thời gian quy định), trong đó:

    - Điều chỉnh GCN ĐKĐT trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định của cấp có thẩm quyền (giảm 02 ngày so với quy định).

    -Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngay trong ngày cấp GCN ĐKĐT và trả kết quả đồng thời cho nhà đầu tư.

    3.5. Đối với trường hợp: Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp không gắn với điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trường hợp chỉ áp dụng theo quy định của Pháp luật về doanh nghiệp) thời gian giải quyết là: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (giảm 01 ngày so với quy định).

     4. Quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục liên thông

    Bước 1: Nhà đầu tư thực hiện kê khai thông tin Đăng ký dự án đầu tư/Điều chỉnh dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài; nộp Hồ sơ đăng ký dự án đầu tư và đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại bộ phận Một cửa thuộc Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ 16 Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

     Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại mục 3 và trả kết quả giải quyết tại bộ phận Một cửa thuộc Văn phòng Sở, bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Thông báo hoàn thiện hồ sơ.

    - Lưu ý: thời gian trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ghi trên Giấy giao nhận hồ sơ và kết hợp thông báo qua hệ thống tin nhắn SMS gửi đến điện thoại của người đại diện cho nhà đầu tư thực hiện giao dịch hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

     Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thông báo tới quý công dân, tổ chức và nhà đầu tư được biết để phối hợp triển khai.

     Trân trọng./.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?