Thứ tư, Ngày 17 tháng 1 năm 2018

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 199

Thông báo về việc thực hiện Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND Thành phố về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

10/03/2017

 Căn cứ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND Thành phố về việc tổ chức làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Để thực hiện các quy định trên được kịp thời, nghiêm túc và hiệu quả, Lãnh đạo Sở đề nghị các Phòng, Trung tâm thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức phổ biến quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc đơn vị nội dung Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND thành phố Hà Nội.

 2.  Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của UBND Thành phố kể từ ngày 10/3/2017.

3. Các đơn vị thuộc Sở tổ chức, bố trí cán bộ, công chức làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần như sau:

- Văn phòng Sở, Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp tục chỉ đạo, phân công cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần.

- Các phòng chuyên môn, Văn phòng Sở: căn cứ vào Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố (quy định về việc tổ chức, bố trí cán bộ, công chức làm việc sáng thứ bảy) thực hiện rà soát các thủ tục hành chính phải giải quyết và trả kết quả ngay theo chức năng nhiệm vụ được giao, bố trí  công chức chuyên môn đi làm việc sáng thứ bảy hàng tuần để giải quyết công việc. Đối với các thủ tục hành chính khác thực hiện theo quy định hiện hành.

- Giao Văn phòng Sở rà soát, bố trí các điều kiện về cơ sở vật chất, chế độ chính sách để đảm bảo đầy đủ các yêu cầu theo quy định đối với cán bộ, công chức, lao động hợp đồng tham gia làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần.

Lãnh đạo Sở yêu cầu các Phòng, Trung tâm thuộc Sở, cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong toàn cơ quan có trách nhiệm triển khai nghiêm túc cũng như hướng dẫn cho công dân, tổ chức để phối hợp triển khai có hiệu quả Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố. 

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?