Thứ tư, Ngày 22 tháng 11 năm 2017

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 180

Thông báo về việc hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ Công ty Cổ phần Nhân Bình

04/08/2015

 Kính gửi: Công ty Cổ phần Nhân Bình

(Địa chỉ:Tầng 8, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội) 

Ngày 23/7/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của  Công ty Cổ phần Nhân Bình Giấy chứng nhận ĐKDN số 0700194350, được cấp lần đầu ngày: 07/01/2009, thay đổi lần thứ 05 ngày 24/7/2014

Hồ sơ bao gồm:

1.  Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

2. Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2015;

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 18/4/2015.

Căn cứ Văn bản số 1337/BKHĐT - ĐKKD ngày 1/3/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu, hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Nhân Bình đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Công ty Cổ phần Nhân Bình  có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chào bán cổ phiếu theo phương án đăng ký và quy định tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu, Công ty Cổ phần Nhân Bình có trách nhiệm đăng ký tăng vốn điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ và Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội thông báo để Quý Công ty được biết và thực hiện./.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?