Thứ sáu, Ngày 24 tháng 11 năm 2017

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 170

Thông báo Về việc đôn đốc nộp phí thẩm định dự án đầu tư (Lần 2)

15/08/2017

          Căn cứ Luật phí và lệ phí;

          Căn cứ Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư;

             Căn cứ kết luận của Kiểm toán Nhà nước kèm theo Công văn số 624/KVI-TH ngày 22/11/2016 của Kiểm toán Nhà nước khu vực I;

          Ngày 16/12/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã có Thông báo số 1204/TB-KH&ĐT về việc nộp phí thẩm định dự án đầu tư gửi cho các sở, ngành, quận, huyện, ban quản lý dự án (các đơn vị chưa hoàn thành việc nộp phí thẩm định dự án) trên địa bàn Thành phố.

          Tuy nhiên đến hết quý I/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội mới chỉ nhận được phí thẩm định dự án của 13/58 dự án gửi kèm theo Thông báo số 1204/TB-KH&ĐT ngày 16/12/2016.

          Vì vậy, để đảm bảo công tác thu-nộp phí, lệ phí vào Ngân sách Nhà nước, đề nghị các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện việc nộp phí thẩm định dự án  (chi tiết theo biểu  đính kèm) để Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tổng hợp thực hiện theo quy định. Trường hợp các đơn vị không nộp phí thẩm định dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ không xử lý các hồ sơ khác của đơn vị khi gửi đến Sở.

          Chi tiết thông tin của đơn vị nhận tiền phí thẩm định dự án như sau:

-         Tên đơn vị :     Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

-         Địa chỉ:           Số 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

-         Mã ĐVQHNS: 1083602

-         Số tài khoản:   3511.0.1083602 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội

(Hoặc nộp tiền mặt tại Bộ phận một cửa - số 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội)

          Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội trân trọng thông báo./.

-         Tên đơn vị :     Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

-         Địa chỉ:           Số 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

-         Mã ĐVQHNS: 1083602

-         Số tài khoản:   3511.0.1083602 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội

(Hoặc nộp tiền mặt tại Bộ phận một cửa - số 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội)

          Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội trân trọng thông báo./.

-->
Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?