Thứ sáu, Ngày 24 tháng 11 năm 2017

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 259

Thông báo về việc đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp FDI thực hiện đăng ký lại Giấy chứng nhận đầu tư

16/08/2013

         Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp (Luật số 37/2013/QH13) về đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2013. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định về việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp để trình Chính phủ trong tháng 8/2013.

           Ngày 29/7/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 5413/BKHĐT-ĐTNN về việc hướng dẫn đăng ký lại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Theo đó, việc thực hiện thủ tục đăng ký lại đối với các doanh nghiệp được cấp phép trước ngày 01/7/2006, đã hết thời hạn hoạt động trong Giấy phép đầu tư, chưa tiến hành đăng ký lại, chưa thực hiện thủ tục giải thể phải thực hiện trước ngày 01/02/2014. Sau ngày 01/02/2014, doanh nghiệp đã hết hạn hoạt động theo Giấy phép đầu tư, chưa tiến hành đăng ký lại mà vẫn hoạt động thì sẽ bị thu hồi Giấy phép đầu tư, bị xử phạt và phải giải thể theo quy định của pháp luật hiện hành.

         Để đảm bảo thực hiện tuân thủ theo quy định pháp luật và để phù hợp công tác quản lý doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các doanh nghiệp thuộc đối tượng nêu trên biết và thực hiện thủ tục đăng ký lại trong thời gian sớm nhất, trước ngày 01/02/2014. Quy định hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo và được đăng tải trên Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư (www.hapi.gov.vn).

           Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thông báo để Doanh nghiệp biết và khẩn trương thực hiện.

 

-------------------

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ LẠI DOANH NGHIỆP

                        

 

1. Đối tượng doanh nghiệp:

Các doanh nghiệp được cấp phép trước ngày 01/7/2006, đã hết hạn thời hạn hoạt động theo quy định tại Giấy phép đầu tư mà chưa làm thủ tục đăng ký lại, chưa thực hiện thủ tục giải thể và doanh nghiệp có đề nghị được tiếp tục hoạt động, thực hiện thủ tục đăng ký lại trong thời gian sớm nhất, trước ngày 01/02/2014.

Sau ngày 01/02/2014, doanh nghiệp đã hết hạn hoạt động theo Giấy phép đầu tư, chưa tiến hành đăng ký lại mà vẫn hoạt động thì sẽ bị thu hồi Giấy phép đầu tư, bị xử phạt và phải giải thể theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

2. Quy định hướng dẫn:

Đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng nêu trên thực hiện các điều kiện và thủ tục đăng ký lại như sau:

- Doanh nghiệp cam kết tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, giao dịch thực hiện từ thời điểm đến hết hạn hoạt động đến thời điểm đăng ký lại

- Điều kiện đầu tư, kinh doanh và ưu đãi đối với thời gian kéo dài của dự án sau thời điểm Giấy phép đầu tư hết hạn được áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Hồ sơ được lập theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 101/2006/NĐ-CP

- Trình tự, thủ tục đăng ký lại thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 101/2006/NĐ-CP;

- Các nội dung khác thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp (Luật số 37/2013/QH13), Luật Đầu tư, Nghị định số 101/2006/NĐ-CP và các pháp luật có liên quan khác.

Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho doanh nghiệp có hiệu lực  kể từ thời điểm hết hạn ghi trên Giấy phép đầu tư. Doanh nghiepẹ đăng ký lại có trách nhiệm nộp lại bản gốc Giấy phép đầu tư và các Giấy phép đầu tư điều chỉnh (nếu có) cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư khi nhận Giấy chứng nhận đầu tư.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?