Thứ năm, Ngày 14 tháng 12 năm 2017

HitCounter

HitCounter

Lượt truy cập:

Đang xem: 289

Thông báo về việc công bố Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2015 trên địa bàn thành phố Hà Nội (nguồn vốn ngoài ngân sách - đợt 1)

02/03/2015

 A.  Thông tin chung :

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký công bố danh mục dự án : Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

2. Địa chỉ : Số 16 Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

3. Điện thoại : 04.38256.637.

B. Nội dung công bố danh mục dự án:

Căn cứ các quy định :

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

- Thông tư Liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính (khoản 1.B điều 2; khoản I.6 phụ lục 1; mẫu 9 phụ lục 2) Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu;

- Thông tư 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất;

- Công văn số 5186/BKHĐT-QLĐT ngày 11/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp;

- Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý  đầu tư và xây dựng đối với các dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Thực hiện Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 06/2/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Danh mục các dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015 (Nguồn vốn ngoài ngân sách - đợt 1), Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội trân trọng thông báo và đề nghị các Nhà đầu tư quan tâm đăng ký trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải cuối cùng trên báo Đấu thầu (Thời gian đăng ký bắt đầu từ ngày 02/3/2015 đến hết 17h00 ngày 10/4/2015 - trong giờ hành chính).      

Nội dung văn bản do nhà đầu tư quan tâm đăng ký đề nghị thực hiện theo khoản 5 điều 16 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND thành phố Hà Nội (bao gồm: tên nhà đầu tư, địa chỉ, người đại diện, chức vụ, số điện thoại, ngành nghề kinh doanh chủ yếu, năng lực trong lĩnh vực đầu tư  tương tự,  năng lực tài chính...) và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (Địa chỉ: số 16 phố Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 0438. 356 637).

Trong thời gian đăng ký, nếu văn bản mới quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về chọn nhà đầu tư được ban hành thì các nhà đầu tư thực hiện theo hướng dẫn của văn bản mới ban hành.

Trường hợp các nhà đầu tư cần biết thêm thông tin về dự án dự kiến tham gia đầu tư đề nghị liên hệ :

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (Trung tâm Xúc tiến Đầu tư); Địa chỉ: Phòng 604, số 16 phố Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại liên hệ: 04.39263479

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?