Thứ tư, Ngày 17 tháng 1 năm 2018

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 249

Thông báo tiếp nhận và giải quyết các TTHC lĩnh vực đầu tư nước ngoài đối với các nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp có vốn ĐTNN theo Luật Đầu tư

06/08/2015

 Kính gửi: Các Nhà đầu tư/Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015 và thay thế Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp năm 2005. Trong thời gian chờ Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản hướng dẫn số 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26/6/2015 hướng dẫn triển khai Luật Doanh nghiệp và các văn bản số 4326/BKHĐT-ĐTNN, số 4366/BKHĐT-PC ngày 30/6/2015 và số 5122/BKHĐT-PC ngày 24/7/2015 hướng dẫn triển khai Luật Đầu tư. Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã áp dụng giải quyết, hướng dẫn thực hiện đối với các hồ sơ tiếp nhận trước ngày Luật có hiệu lực và thông báo để các nhà đầu tư/doanh nghiệp trên địa bàn biết, triển khai thực hiện. (Các thông báo, văn bản hướng dẫn và mẫu biểu thực hiện được công bố tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ hành chính và đăng tải tại website của Sở: hapi.gov.vn).

          Căn cứ Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Căn cứ Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và Quyết định số 3000/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đầu tư 2014 trên địa bàn thành phố;

          Để tạo thuận lợi cho Nhà đầu tư/Doanh nghiệp có vốn ĐTNN và các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn trong triển khai quy định của Luật Đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo và hướng dẫn việc thực hiện một số TTHC liên quan lĩnh vực đầu tư nước ngoài; cụ thể bao gồm:

1- Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

2- Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

3- Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

4- Thủ tục Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

(Quy trình, thủ tục và mẫu biểu chi tiết thực hiện 04 TTHC nêu trên xem tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ và tại phần tài liệu kèm theo bên dưới).

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị Quý Nhà đầu tư/Doanh nghiệp liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn, hỗ trợ (Phòng Đầu tư nước ngoài về thủ tục đầu tư: Số 16 phố Cát Linh, thành phố Hà Nội; điện thoại: 84-4-38260257; fax: 84-4-38251733 và Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của Phòng Đăng ký kinh doanh số 1 về thủ tục đăng ký doanh nghiệp: Số B10A Nam Trung Yên, thành phố Hà Nội).

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội trân trọng thông báo để Quý Nhà đầu tư/Doanh nghiệp biết, phối hợp thực hiện. 

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?