Thứ sáu, Ngày 24 tháng 11 năm 2017

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 211

Thông báo danh sách các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vi phạm pháp luật về kinh doanh - đầu tư theo quy định pháp luật.

14/08/2014

     Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;
     Trên cơ sở kết quả kiểm tra liên ngành về hoạt động của các doanh nghiệp/dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Hà Nội năm 2014 theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội thông báo Danh sách các doanh nghiệp vi phạm về Đầu tư, Đăng ký kinh doanh, thuế và pháp luật có liên quan (không đăng ký mã số thuế, không thực hiện kê khai thuế, không hoạt động tại trụ sở đăng ký, không báo cáo về hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định) thuộc các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau;
 

      1. Danh sách 05 doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích do Cục Thuế Hà Nội cung cấp;
     2. Danh sách 05 doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở đăng ký, không báo cáo về hoạt động theo quy định.   
     (Danh sách các doanh nghiệp này tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 gửi kèm).
     Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, Nhà đầu tư/Người tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư tại danh sách nêu trên đến trụ sở của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (số 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội) để giải trình báo cáo theo quy định.
     Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày Thông báo được đăng tải trên số báo đầu tiên và tại Website của Sở KH&ĐT, nếu Người được yêu cầu không đến hoặc nội dung giải trình không phù hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội sẽ báo cáo UBND thành phố Hà Nội xem xét Quyết định việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định hiện hành.
     Mọi thông tin phản hồi đề nghị liên hệ với Phòng Đầu tư nước ngoài-Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (Điện thoại: 38260257- Email: fdihanoi@gmail.com.vn).
 

Tài liệu đính kèm
Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?