Thứ tư, Ngày 17 tháng 1 năm 2018

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 268

Thông báo công bố Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

08/07/2014

      Thực hiện Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 06/02/2014 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Thành phố Hà Nội, Quyết định số 192/QĐ-KH&ĐT ngày 24/6/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở.

      Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội công bố Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên của cơ quan, như sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

1

Phạm Văn Khương

Phó Giám đốc Sở

04.37347513 Máy lẻ 1511

duongdaynong_sokhdt@hanoi.gov.vn

 

2

Trần Ngọc Nam

Phó Giám đốc Sở

04.37347512 Máy lẻ 1509

3

Nguyễn Gia Phương

Phó Giám đốc Sở

04.39347903 Máy lẻ 1322

4

Trần Đức Hoạt

Phó Giám đốc Sở

04.37347515 Máy lẻ 1234

5

Nguyễn Tiến Học

Phó Giám đốc Sở

04.38247083 Máy lẻ 1510

6

Phạm Thị Thu Hường

Chánh Văn phòng Sở

04.38256637 Máy lẻ 1200

 Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo cho các cơ quan, đơn vị được biết để tiện liên hệ và phối hợp trong quá trình công tác./.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?