Thứ sáu, Ngày 24 tháng 11 năm 2017

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 259

Thông báo áp dụng các biểu mẫu báo cáo đối với doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

10/01/2014

    I/ Báo cáo thống kê
    Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BKHĐT ngày 31/03/2011 Quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và các bên tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội tiến hành thực hiện các báo cáo định kỳ và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư đúng thời hạn, nội dung cụ thể các biểu mẫu báo cáo như sau:
    1/ Biểu số 01 – CS/VĐTƯ: Báo cáo định kỳ hàng tháng về vốn đầu tư thực hiện dự án (áp dụng đối với doanh nghiệp là chủ đầu tư, có dự án thực hiện trong kỳ báo cáo, mỗi dự án báo cáo 01 biểu 01-CS/VĐTƯ).
    Thời hạn: ngày 12 của tháng kế tiếp.
    2/ Biểu số 01 – CS/ĐTNN: Báo cáo định kỳ hàng tháng về Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài.
    Thời hạn: ngày 12 của tháng kế tiếp.
    3/ Biểu số 02 – CS/VĐTƯ: Báo cáo định kỳ hàng quý về Vốn đầu tư thực hiện dự án (áp dụng đối với doanh nghiệp là chủ đầu tư, có dự án thực hiện trong kỳ báo cáo, mỗi dự án báo cáo 01 biểu 01-CS/VĐTƯ).
    Thời hạn: ngày 12 của quý kế tiếp.
    4/ Biểu số 04 – CS/GVĐL: Báo cáo định kỳ hàng năm về việc Thực hiện góp vốn điều lệ.
    Thời hạn: ngày 31/3 năm sau năm báo cáo.
    5/ Biểu số 04 – CS/SXKD: Báo cáo định kỳ hàng năm về Hoạt động sản xuất kinh doanh.
    Thời hạn: ngày 31/3 năm sau năm báo cáo.
    II/ Báo cáo hoạt động mua bán hàng hóa.
Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/04/2013 Quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu phải lập báo cáo thương nhân bán hàng xuất khẩu, nhập khẩu và báo cáo tổng hợp gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định, nội dung cụ thể các biểu mẫu báo cáo như sau:
    Mẫu BC-1. Báo cáo thương nhân bán hàng để xuất khẩu
    Mẫu BC-2. Báo cáo thương nhân mua hàng nhập khẩu
    Mẫu BC-3. Báo cáo tổng hợp của doanh nghiệp.
    Thời hạn: Định kỳ hàng năm, trước ngày 30 tháng 01.
    III/ Báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư
    Căn cứ Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và các bên tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội tiến hành thực hiện các báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư gửi về Sở đúng thời hạn, nội dung cụ thể các biểu mẫu báo cáo như sau:
    Mẫu số 3: Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tư Qúy, 6 tháng, cả năm đối với các dự án đầu tư sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.
    Mẫu số 4: Báo cáo, đánh giá khi điều chỉnh dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.
    Mẫu số 5: Báo cáo, giám sát đánh giá kết thúc đầu tư dự án đối với các dự án đầu tư sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.
    Mẫu số 6: Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tư 6 tháng, cả năm đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác.
    Thời hạn: Báo cáo Qúy: trước ngày 10 của tháng đầu quý tiếp theo; Báo cáo năm: trước ngày 20 tháng 01 năm sau.
    Trong trường hợp cần hướng dẫn hoặc có thắc mắc về việc thực hiện báo cáo theo các mẫu trên, đề nghị các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và các bên tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Đầu tư nước ngoài thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội, số điện thoại: 04.38260257.
    Doanh nghiệp có thể gửi báo cáo qua địa chỉ Email: fdihanoi@gmail.com
    Lưu ý: Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền không thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp Công ty không thực hiện đầy đủ các quy định nêu trên

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?