Thứ tư, Ngày 17 tháng 1 năm 2018

HitCounter

HitCounter

Lượt truy cập:

Đang xem: 174

Thông báo áp dụng các biểu mẫu báo cáo đối với doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

10/11/2011

 

I. Chỉ thị số 1617/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới
II. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư số 04/2010/TT-BKHĐT ngày 31/03/2011 Quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các quý doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và các bên tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội tiến hành thực hiện các báo cáo định kỳ và gửi về Sở đúng thời hạn, nội dung cụ thể các biểu mẫu báo cáo như sau:
1/ Biểu số 01 – CS/VĐTƯ: Báo cáo định kỳ hàng tháng về vốn đầu tư thực hiện dự án (áp dụng đối với doanh nghiệp là chủ đầu tư, có dự án thực hiện trong kỳ báo cáo, mỗi dự án báo cáo 01 biểu 01-CS/VĐTƯ).
2/ Biểu số 01 – CS/ĐTNN: Báo cáo định kỳ hàng tháng về Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài.
3/ Biểu số 02 – CS/VĐTƯ: Báo cáo định kỳ hàng quý về Vốn đầu tư thực hiện dự án (áp dụng đối với doanh nghiệp là chủ đầu tư, có dự án thực hiện trong kỳ báo cáo, mỗi dự án báo cáo 01 biểu 01-CS/VĐTƯ).
4/ Biểu số 04 – CS/GVĐL: Báo cáo định kỳ hàng năm về việc Thực hiện góp vốn điều lệ.
5/ Biểu số 04 – CS/SXKD: Báo cáo định kỳ hàng năm về Hoạt động sản xuất kinh doanh.
Hướng dẫn cách điền các Biểu mẫu trên.
Đề nghị các quý doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và các bên tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn TP.Hà Nội điền đầy đủ các biểu mẫu trên theo hướng dẫn và báo cáo bằng văn bản về Phòng Đầu tư nước ngoài - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội, Số 16 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP.Hà Nội với thời gian thực hiện như sau:
- Đối với Biểu số 01 – CS/VĐTƯ và số 01 – CS/ĐTNN: Đề nghị gửi về Sở ngày 12 của tháng kế tiếp.
- Đối với Biểu số 02 – CS/VĐTƯ: Đề nghị gửi về Sở ngày 12 của quý kế tiếp.
- Đối với Biểu số 04 – CS/GVĐL và Biểu số 04 – CS/SXKD: Đề nghị gửi về Sở ngày 31/3 năm sau năm báo cáo.
Trong trường hợp cần hướng dẫn hoặc có thắc mắc về việc thực hiện báo cáo theo các mẫu trên, đề nghị các Quý doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và các bên tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Đầu tư nước ngoài thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội, số điện thoại: 04.38260257.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?