Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án, hồ sơ viện trợ phi dự án sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND Thành phố.

1. Tên thủ tục: Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án, hồ sơ viện trợ phi dự án sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND Thành phố.

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

- Tổ chức, công dân: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

- Sở KH&ĐT: Tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho tổ chức, công dân; Chuyển hồ sơ cho bộ phận giải quyết.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

- Xử lý hồ sơ.

- Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ (văn bản yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hồ sơ; văn bản thông báo tình trạng giải quyết hồ sơ hoặc văn bản phê duyệt).

- Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

- Tổ chức, công dân nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC.

b. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận một cửa) của Sở KH&ĐT:

- Địa chỉ:  Tầng 1, số 16 Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại:   043.825.7410  -  Fax:   043.825.1733

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

* Trường hợp trình thẩm định, phê duyệt lần đầu:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt chương trình, dự án, viện trợ phi dự án của Cơ quan chủ quản hoặc Chủ khoản viện trợ PCPNN (trong trường hợp Cơ quan chủ quản trực tiếp quản lý).

+ Văn bản của Bên tài trợ thống nhất với nội dung khoản viện trợ PCPNN và thông báo hoặc cam kết xem xét tài trợ cho khoản viện trợ PCPNN đó.

+ Dự thảo văn kiện chương trình, dự án, danh mục các khoản viện trợ phi dự án (bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài) và dự thảo Thoả thuận viện trợ PCPNN cụ thể (nếu được yêu cầu để ký kết thay văn kiện chương trình, dự án sau này).

(Nội dung chủ yếu của văn kiện chương trình, dự án và hồ sơ viện trợ phi dự án được quy định chi tiết tại điều 9 Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN và tại các Phụ lục 1a, Phụ lục 1b, Phụ lục 1c của Thông 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 93/2009/NĐ-CP.)

+ Các văn bản ghi nhớ với Bên tài trợ, báo cáo của đoàn chuyên gia thẩm định thực hiện theo yêu cầu của nhà tài trợ (nếu có).

+ Bản sao Giấy đăng ký hoạt động và/hoặc bản sao giấy tờ hợp pháp về tư cách pháp nhân của Bên tài trợ.

+ Văn bản của Thủ trưởng Bộ, ngành, địa phương khác đối với các khoản viện trợ PCPNN có nội dung liên quan đến Bộ, ngành, địa phương đó (Ví dụ: văn bản chấp thuận của UBND tỉnh, thành phố khác nơi thực hiện chương trình, dự án, viện trợ phi dự án trong trường hợp chương trình, dự án, viện trợ phi dự án có địa điểm thực hiện ngoài thành phố Hà Nội;…).

+ Các văn bản liên quan khác (nếu có) theo quy định.

* Đối với khoản viện trợ phi dự án là các phương tiện đã qua sử dụng thì ngoài các văn bản đã quy định như trên, cần có thêm các văn bản sau:

+ Bản đăng ký hoặc Giấy chứng nhận sở hữu phương tiện của Bên tài trợ;

+ Giấy Chứng nhận đăng kiểm của cơ quan có thẩm quyền của nước Bên tài trợ. Trong trường hợp có phương tiện tạm nhập tái xuất thì cần có Giấy Chứng nhận đăng kiểm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;

+ Văn bản giám định phương tiện vận tải còn hơn 80% so với giá trị sử dụng mới do tổ chức giám định có thẩm quyền của nước Bên tài trợ xác nhận.

* Trường hợp trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung:

+ Tờ trình của Cơ quan chủ quản hoặc Chủ khoản viện trợ PCPNN đề nghị thẩm định và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án (trong đó nêu rõ lý do và giải pháp cần thiết để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án).

+ Giải trình chi tiết nội dung điều chỉnh, sửa đổi, bao gồm: ngân sách, hoạt động, thời gian, nhân sự, những tác động khác…

+ Văn bản thống nhất của nhà tài trợ về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chương trình, dự án, viện trợ phi dự án.

- Số lượng hồ sơ:  03 bộ hồ sơ.

d.Thời hạn giải quyết:  23 ngày làm việc.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thẩm quyền quyết định: UBND thành phố Hà Nội.

- Cơ quan tiếp nhận thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Bản sao Giấy đăng ký hoạt động, bản sao giấy tờ về tư cách pháp nhân của Bên tài trợ cần được hợp pháp hóa lãnh sự để đảm bảo tính hợp pháp của văn bản.

- Khi đến giao dịch để thực hiện TTHC, người đến giao dịch phải xuất trình:

+ Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (bản gốc) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

+ Giấy giới thiệu (trong trường hợp đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp) hoặc giấy uỷ quyền khi nộp hồ sơ;

+ Phiếu giao nhận hồ sơ kèm theo giấy giới thiệu/giấy uỷ quyền  khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.