Hỏi đáp trực tuyến
Xử lý hành vi vi phạm quy định về việc sở hữu một nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được pháp luật quy định như thế nào? (10/12/2014)
Việc sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào?(10/12/2014)
Thủ tục quản lý việc sở hữu một nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào?(10/12/2014)
Giấy tờ chứng minh điều kiện cư trú tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài?(10/12/2014)
Thủ tục quản lý việc sở hữu một nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào?(10/12/2014)
Giấy tờ chứng minh điều kiện cư trú tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài?(10/12/2014)
Những giấy tờ nào chứng minh đối tượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam?(10/12/2014)
Quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và của tổ chức, cá nhân nước ngoài được quy định như thế nào?(10/12/2014)
Các giao dịch về nhà ở có người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia được pháp luật quy định như thế nào?(10/12/2014)
Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất được quy định như thế nào trong luật đất đai 2013?(10/12/2014)
Quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất để xây dựng công trình ngầm được quy định như thế nào trong Luật Đất Đai 2013?(10/12/2014)
Quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam được quy định như thế nào trong Luật Đất Đai 2013?(10/12/2014)
Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm được quy định như thế nào trong Luật Đất Đai 2013?(10/12/2014)
Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như thế nào trong Luật Đất Đai 2013?(10/12/2014)
Các thủ tục hành chính về đất đai quy định như thế nào trong luật đất đai 2013?(10/12/2014)
Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất được quy định như thế nào trong luật đất đai 2013?(10/12/2014)
Điều kiện bán, mua tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm được quy định như thế nào trong luật đất đai 2013 ?(10/12/2014)
Quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được quy định như thế nào trong Luật Đất Đai 2013?(10/12/2014)
Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp liên doanh sử dụng đất do nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được chuyển đổi từ doanh nghiệp liên doanh được quy định như thế nào trong Luật Đất Đai 2013?(10/12/2014)
Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất không thu tiền sử dụng đất sang loại đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất được quy định như thế nào trong Luật Đất Đai 2013?(10/12/2014)
Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế khi giải thể, phá sản được quy định như thế nào trong Luật Đất Đai 2013?(10/12/2014)
Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế được thuê đất để xây dựng công trình ngầm được quy định như thế nào trong Luật Đất Đai 2013?(10/12/2014)
Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê được quy định như thế nào trong Luật Đất Đai 2013?(10/12/2014)
Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất được quy định như thế nào trong Luật Đất Đai 2013?(10/12/2014)
Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất được quy định như thế nào quy định như thế nào trong Luật Đất Đai 2013?(10/12/2014)
Quyền chung của người sử dụng đất được quy định như thế nào trong Luật Đất Đai 2013?(10/12/2014)
Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất được quy định như thế nào trong Luật Đất Đai?(10/12/2014)
Nguyên tắc, phương pháp định giá đất được quy định như thế nào trong Luật Đất Đai 2013?(10/12/2014)
Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được quy định như thế nào trong luật đất đai 2013?(10/12/2014)
Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được quy định như thế nào trong luật đất đai 2013? (10/12/2014)
Việc cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản gắn liền với đất được quy định như thế nào trong luật đất đai 2013? (10/12/2014)
Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất được quy định như thế nào trong Luật Đất Đai 2013?(10/12/2014)
Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được quy định như thế nào trong Luật Đất Đai 2013? (10/12/2014)
Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được quy định như thế nào trong Luật Đất Đai 2013?(10/12/2014)
Việc bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất được quy định như thế nào trong Luật Đất Đai 2013?(10/12/2014)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được quy định như thế nào trong Luật Đất Đai 2013? (10/12/2014)
Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân được quy định như thế nào trong Luật Đất Đai 2013?(10/12/2014)
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện như thế nào trong Luật Đất Đai 2013? (10/12/2014)
Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được quy định như thế nào trong Luật Đất Đai 2013?(10/12/2014)
Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như thế nào trong Luật Đất Đai 2013?(10/12/2014)
Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như thế nào trong Luật Đất Đai 2013? (10/12/2014)
Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như thế nào trong Luật Đất Đai 2013? (10/12/2014)
Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như thế nào trong Luật Đất Đai 2013? (10/12/2014)
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy định như thế nào trong Luật Đất Đai 2013?(10/12/2014)
Thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất được quy định như thế nào trong Luật Đất Đai 2013?(10/12/2014)
Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai được thực hiện như thế nào trong Luật Đất Đai 2013?(10/12/2014)
Bản đồ hành chính được xác định như thế nào trong Luật Đất Đai 2013?(10/12/2014)
Địa giới hành chính được xác định như thế nào trong Luật Đất Đai 2013? (10/12/2014)
Quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai được thực hiện như thế nào trong Luật Đất Đai 2013? (10/12/2014)
Quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất được Nhà nước quy định như thế nào trong Luật Đất Đai 2013?(10/12/2014)
Nghị định 102/2010/NĐ-CP quy định như thế nào về hướng dẫn bổ sung về Giám đốc ( Tổng giám đốc) và thành viên Hội đồng quản trị?(10/12/2014)
Pháp luật quy định về việc cấm cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước để góp vốn, mua cổ phần và thành lập doanh nghiệp để thu lợi riêng như thế nào?(10/12/2014)
Quyền góp vốn, mua cổ phần được quy định như thế nào trong Nghị định 102/2010/NĐ-CP?(10/12/2014)
Nghị định 102/2010/NĐ-CP quy định như thế nào về quyền đăng ký kinh doanh và tiến hành hoạt động kinh doanh?(10/12/2014)
Ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định được pháp luật quy định như thế nào?(10/12/2014)
Ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề được quy định như thế nào theo nghị định 102/2010/NĐ-CP?(10/12/2014)
Nghị định 102/2010/NĐ-CP quy định như thế nào về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh?(10/12/2014)
Nghị định 102/2010/NĐ-CP quy định như thế nào về tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp?(10/12/2014)
Những ngành nghề cấm kinh doanh theo quy định của Nghị định 102/2010/NĐ-CP là gì?(10/12/2014)
Nghị định 102/2010/NĐ-CP quy định như thế nào về việc áp dụng Luật doanh nghiệp, Điều ước quốc tế và pháp luật liên quan?(10/12/2014)
Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định 102/2010/NĐ-CP?(10/12/2014)
Trường hợp doanh nghiệp bị mất giấy chứng nhận mẫu dấu và con dấu thì bị xử lý như thế nào?(10/12/2014)
Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo được quy định như thế nào?(10/12/2014)
Đăng ký mã ngành nghề kinh doanh(05/12/2014)
Dịch vụ logistic (05/12/2014)
Công chức thành lập doanh nghiệp(05/12/2014)
Thành lập Chi nhánh ở nước ngoài(05/12/2014)
Góp vốn bằng tài sản(05/12/2014)
Công ty cổ phần(05/12/2014)
Tặng cho cổ phần(05/12/2014)
Hộ kinh doanh cá thể(05/12/2014)
Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo được quy định như thế nào? (09/12/2014)
Cấp giấy chứng nhận ĐKKD(05/12/2014)
Sáp nhập doanh nghiệp(05/12/2014)
Kinh doanh bất động sản(05/12/2014)
Thời gian thành lập Công ty TNHH 2 TV(05/12/2014)
Kinh doanh không có Giấy chứng nhận ĐKKD(05/12/2014)
Tạm ngừng hoạt động(05/12/2014)
Cơ sở kinh doanh(05/12/2014)
Thu hồi Giấy chứng nhận ĐKKD(05/12/2014)
Thành lập Văn phòng đại diện(05/12/2014)
Ký hợp đồng của Chi nhánh(02/12/2014)
Tư cách viên chức(02/12/2014)
Trách nhiệm của Giám đốc(02/12/2014)
Quy định về vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân được thực hiện như thế nào? (02/12/2014)
Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh trong những trường hợp như thế nào?(02/12/2014)
Cho thuê và bán doanh nghiệp tư nhân được thực hiện như thế nào?(02/12/2014)
Cổ phần của cổ đông phổ thông(02/12/2014)
Loại cổ phần (02/12/2014)
Chấm dứt hoạt động chi nhánh(02/12/2014)
Công khai thông tin về công ty cổ phần được thực hiện như thế nào?(02/12/2014)
Giải thể doanh nghiệp(02/12/2014)
Tập đoàn kinh tế(02/12/2014)
Vai trò của cơ quan đăng ký kinh doanh đối với trình tự, thủ tục tiến hành họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông(02/12/2014)
chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn được nghị định 102/2010/NĐ-CP(02/12/2014)
Nội dung của giấy đề nghị chuyển đổi(02/12/2014)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư áp dụng đối với trường hợp chuyển đổi(02/12/2014)
chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần(02/12/2014)
chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên(02/12/2014)
chuyển đổi công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên(02/12/2014)
Bầu dồn phiếu(02/12/2014)
Hội đồng quản trị(02/12/2014)
hiệu lực nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị(02/12/2014)
iệc công khai hoá những người có liên quan và các giao dịch của họ với công ty(02/12/2014)
Quy định đối với Đại hội đồng cổ đông(02/12/2014)
Chào bán cổ phần(02/12/2014)
Quyền khởi kiện (02/12/2014)
Cổ đông sáng lập(02/12/2014)
chữ ký của thành viên, người đại diện thành viên(01/12/2014)
Người đại diện theo ủy quyền(01/12/2014)
quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn (01/12/2014)
Góp vốn thành lập công ty TNHH 2 thành viên(01/12/2014)
Quyền khởi kiện đối với Giám đốc, Chủ tịch HĐTV(01/12/2014)
Quyền ủy quyền của người đại diện theo pháp luật(01/12/2014)
Chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài(01/12/2014)
Quy định mới về Giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị(01/12/2014)
Quyền góp vốn mua cổ phần(01/12/2014)
Góp vốn bằng tài sản nhà nước có được ko?(01/12/2014)
Quyền thành lập doanh nghiệp(01/12/2014)
Vốn pháp định(01/12/2014)
Quyền kinh doanh(01/12/2014)
Chứng chỉ hành nghề(01/12/2014)
Ngành nghề cấm kinh doanh(01/12/2014)
Ngành nghề kinh doanh có điều kiện(01/12/2014)
Quyền sở hữu trí tuệ(01/12/2014)
Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể(01/12/2014)
Đối tượng áp dụng(28/11/2014)
Điều ước quốc tế(28/11/2014)
Con dấu doanh nghiệp(28/11/2014)
Địa chỉ trụ sở chính(28/11/2014)
Dịch vụ bảo vệ(28/11/2014)
Chi nhánh ở nước ngoài(28/11/2014)
Ngành nghề kinh doanh(28/11/2014)
Dịch vụ bưu chính(28/11/2014)
Con dấu của doanh nghiệp(23/12/2013)
Ngành nghề kinh doanh bất động srn(23/12/2013)
Doanh nghiệp thậm định giá(23/12/2013)
Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistic?(23/12/2013)
Ngành nghề mua bán chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn(23/12/2013)
Chi nhánh, VPDD(23/12/2013)
Ngành nghề có vốn pháp định(23/12/2013)
Quốc tịch của doanh nghiệp(23/12/2013)
Thủ tục giải thể doanh nghiệp(23/12/2013)
Điều kiện để làm người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH(21/12/2013)
Thay đổi tỷ lệ góp vốn(21/12/2013)
Kinh doanh dịch vụ bảo vệ(23/12/2013)
Kinh doanh chuyển phát, bưu chính(23/12/2013)
Quy định về thời gian mở cửa trụ sở chính.(21/12/2013)
Kinh doanh ngành nghề In ấn(21/12/2013)
Chuyển địa chỉ trụ sở khác quận(21/12/2013)
Bổ sung ngành nghề kinh doanh(21/12/2013)
Kinh doanh bất động sản(21/12/2013)
Giảm vốn điều lệ công ty TNHH(21/12/2013)
Rút vốn công ty TNHH 1 TV(21/12/2013)
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp(21/12/2013)
Tặng cho cổ phần(21/12/2013)
Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh(21/12/2013)
Thành lập doanh nghiệp tư nhân(21/12/2013)
Thành lập doanh nghiệp bán buôn thực phẩm(21/12/2013)
Thủ tục mua bán doanh nghiệp(21/12/2013)

Tôi có một doanh nghiệp tư nhân của hai vợ chồng nhưng vì lý do phải chia tài sản làm đôi nên phải bán DN thì làm thế nào? Xin Quý Sở cho biết việc tiến hành Mua & Bán Doanh nghiệp tư nhân thì cần những thủ tục giấy tờ gì, làm ở đâu? Trình tự tiến hành ra sao? Có cần qua phòng công chứng không?

Thủ tục thừa kế(21/12/2013)

Năm 1998 ba tôi có thành lập một doanh nghiệp tư nhân, nay ba tôi vừa mất mà không kịp để lại di chúc. Tôi là con một, mẹ tôi cũng đồng ý để tôi quản lý doanh nghiệp. Tôi muốn nói thêm là ở đây không hề có tranh chấp về thừa kế. Tôi chỉ muốn hỏi ba tôi mất rồi thì doanh nghiệp sẽ hoạt động tiếp tục như thế nào? Có bị chấm dứt hoạt động không? Tôi là người thừa kế thì có được tiếp tục điều hành doanh nghiệp không? Tôi có cần đăng ký gì không

Thủ tục ủy quyền tham gia dự họp(21/12/2013)

Tại công ty tôi có 60.000 cổ phần, toàn bộ số cổ phần của Công ty là 100.000 cổ phần . Theo điều lệ Công ty nếu muốn tham dự Đại hội cổ đông thì phải có tối thiểu 1,5% tổng số cổ phần( 1.500 cổ phần) . Nếu tôi muốn có thêm người cùng tham dự đại hội với tôi thì tôi uỷ quyền cho họ 1.500 cổ phần . Như vây tôi tham dự vơi số cổ phần có quyền biểu quyết giảm đi 1.500 và có thêm một thành viên tham gia . Xin hoi như vây có hợp lệ không ?

Kinh doanh vàng(21/12/2013)

Hiện tại gia đình e đang kinh doannh vàng trang sức mỹ nghệ theo hình thức cửa hàng nhỏ lẻ ( đã có GPKD và các giấy tờ có liên quan). Vậy theo nghị định 24 thì cửa hàng nhà e có nhất thiết phải chuyển đổi sang doanh nghiệp không? và muốn được cấp giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh theo qui định mới thì cần những thủ tục gì thêm nữa không?

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp(21/12/2013)

Một cá nhân hiện đang làm giám đốc của một xí nghiệp (DNTN) có 1 thành viên, vừa làm giám đốc của một công ty TNHH có 3 thành viên góp vốn. Nếu muốn sáp nhập Xí nghiệp vào công ty TNHH đó thì có được không. Nếu được thì thủ tục sáp nhập phải làm thế nào.

Kinh doanh đại lý thu đổi ngoại tệ(21/12/2013)

Tôi muốn hỏi thủ tục thành lập 1 đại lý thương mại.Và những quy định chung của pháp luật đối với 1 đại lý thương mại,cụ thể các các điều khoản cấm và cho phép như thế nào?
Tôi muốn thành lập 1 đại lý đổi ngoại tệ thì hợp đồng thành lập như thế nào và các điều khoản quy định cụ thể trong hợp đồng ra sao?

Thành lập Chi nhánh(21/12/2013)

Công ty tôi có một chi nhánh tại Hồ Chí Minh hạch toán độc lập. Nay tôi muốn chuyển chi nhánh đó thành một công ty độc lập hoàn toàn với công ty chính tức là nó không phải chi nhánh nữa vì tôi chỉ muốn giữ lại chi nhánh và sẽ chuyển nhượng công ty tổng, vậy xin quý Sở cho biết thủ tục nâng cấp chi nhánh thành một công ty có được không?


Góp đủ vốn Công ty TNHH(21/12/2013)

Xin hỏi đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, các thành viên góp vốn có nhất thiết phải góp đủ theo số vốn điều lệ đã đăng ký hay không? Nếu sau 1 năm, vốn góp vẫn chưa đủ thì giải quyết như thế nào? có bắt buộc pải góp đến khi đủ so với số vốn điều lệ hay không?

Kinh doanh dịch vụ nhà ở(21/12/2013)

Khi thuê nhà của cá nhân để cải tạo thành phòng cho công nhân, sinh viên, người lao động thuê lại. Như Vậy Có hợp pháp không? Có phải đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp và luật kinh doanh bất động sản không?

Cổ tức của công ty cổ phần(21/12/2013)

Công ty tôi là công ty Cổ phần nhưng sau 2 năm có báo cáo tài chính đã kiểm toán, nhưng lãnh đạo công ty vẫn không chi trả cổ tức cho các cổ đông. Như vậy là đúng hay sai.
Và các cổ đông có quyền như thế nào trong trường hợp này.

Kinh doanh ngành nghề ngoài nội dung đăng ký kinh doanh(21/12/2013)

ông A được cấp giấy phép kinh doanh ngành giải khát bia rượu nhưng thực tế lại cho thêu băng hình video. Trong khi đi làm nhiệm vụ kiểm soát viên thị trường đã phát hiện ra và phạt hành chính 500 ngàn (không có hóa đơn) ông A nộp đủ số tiền và được kiểm soát viên trả lại giấy phép. Ông A bị phạt như vậy có đúng không? kiểm soát viên phạt ông A đúng và sai ở điểm nào

Góp vốn thành lập doanh nghiệp(21/12/2013)

Tại thời điểm góp vốn, thành viên a góp vốn 1 căn nhà có trị giá 3 tỷ đồng. Sau khi công ty đi vào hoạt động 1 thời gian, giá trị của căn nhà đó trên thị trường tăng hoặc giảm thì công ty có được tăng hoặc giảm số vốn góp của thành viên A tương ứng với giá trị căn nhà hay không

Góp vốn thành lập doanh nghiệp(21/12/2013)

Ông a và bà B kết hôn năm 1992, ông bà có tài sản chung là 1 tỷ đồng. Tháng 10/2013 ông A và bà B muốn thành lập doanh nghiệp đứng tên hai người kinh doanh lĩnh vực nhà hàng ăn uống tại Hà Nội
Dựa vào các quy định của pháp luật, Anh (Chị) cho biết: Ông A và bà B có được thành lập doanh nghiệp không? Nếu được thì doanh nghiệp gì? Vì sao?

Thành lập công ty thiết kế và đo đạc bản đồ(21/12/2013)

Tôi muôn thành lập cty TNHH dịch vụ, đo đạc, thiết kế xây dựng thì cần những chứng chỉ hành nghề nào

Kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày(21/12/2013)

Tôi có mở một công ty có ngành nghề kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Nay tôi muốn kinh doanh nhà nghỉ (5 phòng). Tôi nghe nói có phải cam kết với công an về an ninh trật tự và PCCC. Cho tôi hỏi là tôi có thể làm việc với công an cấp nào? Vì tôi kinh doanh ở thị trấn thuộc huyện.

Hộ kinh doanh cá thể(21/12/2013)

Tôi ở khu vực xã nghèo, tôi có ý định mở một tiệm sữa chữa máy tính, bán các phụ kiện máy tính và điện thoại (chủ yếu là bin, sạc, loa, miếng dán màn hình). Khi bắt đầu làm thì có người nói là mở tiệm, len bảng hiệu là phải có giấy phép kinh doanh và phải đóng thuế. tôi phân vân không biết như thế nào, có đúng như người ta nói không? làm giấy phép kinh doanh nhiều tiền không? Phải đóng thuế là bao nhiêu?. Xã tôi ở nghèo có chương trình 135 của chính phủ. Tôi chân thành cám ơn.

Công ty cổ phần(21/12/2013)
Chuyển đổi loại hình(21/12/2013)
DNTN Giảm vốn(21/12/2013)
Công ty TNHH 1 TV(21/12/2013)
Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Công ty(21/12/2013)
Công ty TNHH 1 TV(21/12/2013)
Công ty cổ phần(21/12/2013)
Quyền của cổ đông phổ thông(21/12/2013)
Cổ phiếu(21/12/2013)
Bổ sung ngành nghề kinh doanh(21/12/2013)
Đối tượng thành lập doanh nghiệp(21/12/2013)
Đối tượng thành lập công ty cổ phần(21/12/2013)
Thủ tục giải thể doanh nghiệp(21/12/2013)
Thủ tục giải thể(21/12/2013)
Thủ tục giải thể doanh nghiệp(21/12/2013)
Cơ sở sản xuất nước tinh khiết(21/12/2013)
Công ty mẹ công ty con(21/12/2013)
Thủ tục ủy quyền(21/12/2013)
Kinh doanh dịch vụ cầm đồ(21/12/2013)
Thành lập doanh nghiệp tư nhân(21/12/2013)
Thành lập công ty TNHH 1 TV về thu hồi nợ(21/12/2013)

Tôi muốn thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu, công ty TNHH một thành viên thu hồi nợ. Xin cho biết về thủ tục thành lập và biểu mẫu để thành lập công ty TNHH một thành viên thu hồi nợ?

Công ty TNHH 1 TV(21/12/2013)
Thay đổi địa chỉ trụ sở chính(21/12/2013)
Bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản(21/12/2013)
Điều kiện để cấp phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ rượu(21/12/2013)
Điều kiện để cấp phép kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn rượu (21/12/2013)
Giảm vốn Công ty TNHH 1 TV(21/12/2013)
Điều kiện thành lập Công ty dịch vụ bảo vệ(21/12/2013)
Đăng ký kinh doanh(21/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(06/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Thủ tục điều chỉnh GCNĐT(04/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - Đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi - đáp FDI(05/12/2013)
Hỏi về thủ tục tam ngưng doanh nghiệp(04/12/2013)
XIn cho hỏi: Thế nào là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài?(12/12/2012)