Thứ ba, Ngày 12 tháng 12 năm 2017

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 177

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

14/08/2017

          Thực hiện Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 28/6/2017 của Thành ủy Hà Nội, Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/ĐUK ngày 10/7/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố, số 28 –KH/ĐU ngày  21/7/2017 của Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Ngày 11/8/2017, Đảng bộ cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã  tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức quản lý, quần chúng ưu tú trong toàn cơ quan.

Hội nghị đã nghe Đồng chí Nguyễn Đức Hà,  nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng- Ban tổ chức Trung ương đã được trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

·      Ảnh: Đồng chí  Nguyễn Đức Hà  tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết 

              Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII khẳng định, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ.

      

·      Ảnh: Đồng chí  Nguyễn Đức Hà  tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết 

              Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII khẳng định, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ.

      

-->
Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?