Thứ tư, Ngày 24 tháng 1 năm 2018

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 165

Quyết định Về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Công ty TNHH Kim Anh

23/10/2015

 TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH SỐ 02

 

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND thành phố Hà Nội về ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội;  Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 04/09/2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định 29/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-KHĐT ngày 24/4/2014 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội;

Xét văn bản khiếu nại số 01/2015/ĐKN-KA ngày 15/8/2015 của Công ty TNHH Kim Anh; Địa chỉ: Số 132 Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội khiếu nại Văn bản số 150/ĐKKD2 ngày 28/05/2015 của Phòng Đăng ký kinh doanh số 2.

I. Nội dung khiếu nại:

Theo văn bản số 01/2015/ĐKN-KA ngày 15/8/2015 của Công ty TNHH Kim Anh (do ông nguyễn Lương Thế ký) khiếu nại hành vi hành chính của ông Trần Hà Thanh (Phó trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh số 2) khi ký văn bản số 150/ĐKKD2 ngày 28/05/2015 trả lời không thu hồi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 5 của Công ty TNHH Kim Anh theo yêu cầu của ông Nguyễn Lương Thế.

Lý do:

- Ông Trần Hà Thanh căn cứ vào Văn bản số 277/CAHN-PA81 (Đ3) ngày 19/05/2015 của Công an Hà Nội để từ chối việc thu hồi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 5 của Công ty TNHH Kim Anh là không đúng. Vì PA81 (Công an TP Hà Nội) không có chức năng giám định hồ sơ;  PA81 cũng không trưng cầu giám định mà lại kết luận chung chung là chưa đủ căn cứ kết luận hồ sơ giả mạo, có nghĩa là công văn số 277/CAHN-PA81 (Đ3) không có giá trị pháp lý.

II. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại:

Phòng ĐKKD số 2 đã xem xét lại toàn bộ hồ sơ của Công ty TNHH Kim Anh, các tài liệu do Công ty cung cấp; văn bản số 277/CAHN-PA81 (Đ3) ngày 19/05/2015 của Công an Hà Nội; văn bản khiếu nại 01/2015/ĐKN-KA ngày 15/8/2015 của Công ty TNHH Kim Anh, xác định:

1. Tại hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ 5 của Công ty TNHH Kim Anh có: Biên bản bản họp Hội đồng thành viên thể hiện các thành viên và người liên quan trực tiếp tổ chức cuộc họp tại trụ sở chính của Công ty vào hồi 08 giờ, ngày 16/10/2012. Trong đó, toàn bộ các thành viên Công ty và người liên quan có mặt dự họp gồm: Nguyễn Lương Thế, Nguyễn Thị Kim Anh và ông Đoàn Minh Quân (Người nhận chuyển nhượng vốn góp để trở thành thành viên mới). Biên bản này được các thành viên và người tham dự họp ký tại cuộc họp để làm căn cứ ra Quyết định và tiến hành ký kết các hợp đồng chuyển nhượng vốn góp và thủ tục hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp trong cùng ngày 16/10/2015. Người đại diện pháp luật của Công ty là: Nguyễn Lương Thế đã ký Thông báo đề nghị thay đổi nội dung Giấy chứng nhận ĐKDN của Công ty TNHH Kim Anh, kèm theo có: Biên bản, Quyết định của Hội đồng thành viên; Danh sách thành viên sau khi thay đổi chuyển nhượng vốn; các văn bản, tài liệu có liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp gửi đến Phòng ĐKKD số 2. Trong thông báo, Người đại diện pháp luật của Công ty: Nguyễn Lương Thế đã cam kết: “Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này”;

2. Sau khi nhận được các văn bản số 19/CV ngày 08/01/2015 và số 22/CV-KA ngày 26/01/2015 của Công ty TNHH Kim Anh do ông Nguyễn Lương Thế ký yêu cầu thu hồi Giấy CN ĐKDN lần 5 cấp ngày 31/10/2015; Các đơn đề nghị của ông Đoàn Minh Quân (thành viên Công ty tại Giấy CN ĐKDN lần 5) đề ngày 11/01/2015 và 13/02/2015 trình bày các vấn đề liên quan đến nội dung hồ sơ thay ĐKDN lần thứ 5 cấp ngày 31/10/2012 của Công ty TNHH Kim Anh. Ngày 23/01/2015, Phòng đã tổ chức cuộc họp có sự tham dự đầy đủ của các thành viên và đại diện thành viên Công ty TNHH Kim Anh. Tại cuộc họp Phòng đã ghi nhận các ý kiến của các thành viên Công ty vào biên bản cuộc họp, đồng thời tiếp nhận các tài liệu liên quan đến việc góp vốn và thỏa thuận chuyển nhượng góp vốn do các bên cung cấp.

3. Trên cơ sở hồ sơ, các tài liệu do các bên liên quan của Công ty TNHH Kim Anh cung cấp, Phòng đã sao chụp và chuyển kèm theo Văn bản số  624/KHĐT-ĐKKD2 ngày 27/02/2015 do Lãnh đạo Sở ký để đề nghị Công an Thành phố Hà Nội hỗ trợ xác minh, kết luận hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 5 của Công ty TNHH Kim Anh có là “Hồ sơ giả mạo” hay không.

4. Ngày 25/05/2015, Phòng nhận được Văn bản số 277/CAHN-PA81 (Đ3) ngày 19/05/2015 của Công an Hà Nội trả lời về việc xác minh hồ sơ của Công ty TNHH Kim Anh. Trong đó, văn bản có nêu: “Vào khoảng đầu tháng 10/2012 các thành viên góp vốn của Công ty Kim Anh (ông Nguyễn Lương Thế và vợ Nguyễn Thị Kim Anh) cùng ông Đoàn Văn Vinh và Đỗ Thị Kim Ngân đã có thỏa thuận miệng và thống nhất chuyển nhượng phần vốn góp thực hiện dự án trên thành 50% vốn điều lệ của công ty Kim Anh. Cụ thể ông Nguyễn Lương Thế chuyển nhượng 5,0 tỷ đồng chiếm 5% vốn điều lệ; bà Đỗ Thị Kim Ngân chuyển nhượng 45,0 tỷ đồng chiếm 45% vốn điều lệ, người nhận chuyển nhượng là ông Đoàn Minh Quân (là con trai ông Đoàn Văn Vinh và bà Đỗ Thị Kim Ngân) với số tiền chuyển nhượng là 50,0 tỷ đồng tương đương 50% vốn điều lệ của Công ty Kim Anh. Ông Đoàn Văn Vinh và bà Đỗ Thị Kim Ngân ủy quyền cho con trai Đoàn Minh Quân sở hữu phần vốn góp này và tham gia là cổ đông của công ty Kim Anh. Do vậy, Công ty Kim Anh đã lập các văn bản liên quan gửi Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội để đề nghị cấp Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần thứ 5” ... “Hồ sơ liên quan gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đề nghị cấp Giấy chứng nhận ĐKKD lần thứ 5 chưa đủ căn cứ kết luật hồ sơ giả mạo” (xin xem văn bản kèm theo).

5. Căn cứ ý kiến kết luận của Công an Thành phố Hà Nội tại Văn bản số 277/CAHN-PA81 (Đ3). Ngày 19/05/2015, Phòng đã ban hành Văn bản số 150/ĐKKD2 ngày 28/05/2015 trả lời Công ty TNHH Kim Anh với nội dung: Phòng chưa có đủ căn cứ để thu hồi Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần thứ 5 của Công ty TNHH Kim Anh theo đề nghị của ông Nguyễn Lương Thế.

III. Kết quả đối thoại:

- Ngày 10/9/2015, Phòng đã phát hành Giấy mời số 12/GM-ĐKKD2 gửi đến Công ty TNHH Kim Anh và các thành viên trong Công ty, mời làm việc vào 14 giờ ngày 15/9/2015 để xem xét các tài liệu, thông tin liên quan đến nội dung khiếu nại của doanh nghiệp. Tuy nhiên, ngày 14/9/2015 Phòng nhận được điện thoại kèm theo tin nhắn của ông Nguyễn Lương Thế thông báo bận công việc không đến dự họp; Sáng ngày 15/9/2015, Phòng cũng nhận được Đơn trình bày và yêu cầu giữ nguyên Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần thứ 5 của Công ty TNHH Kim Anh, kèm theo Đơn xin vắng mặt họp của ông Đoàn Minh Quân (thành viên Công ty TNHH Kim Anh).

- Ngày 18/9/2015, Phòng tiếp tục phát hành Giấy mời lần 2 số 14/GM-ĐKKD2 gửi đến Công ty TNHH Kim Anh và các thành viên trong Công ty, mời làm việc vào 14 giờ ngày 24/9/2015. Đến 23/9/2015 Phòng nhận được tin nhắn của ông Nguyễn Lương Thế thông báo bận công việc không đến dự họp; Đồng thời sáng ngày 24/9/2015, Phòng cũng nhận được Đơn trình bày và yêu cầu giữ nguyên Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần thứ 5 của Công ty TNHH Kim Anh, kèm theo Đơn xin vắng mặt họp của ông Đoàn Minh Quân (thành viên Công ty TNHH Kim Anh). Như vậy, Phòng đã 02 lần mời các thành viên đến làm việc nhưng đều nhận được thông tin báo bận không đến làm việc. Phòng đã điều chỉnh thời gian họp theo đề nghị của ông Nguyễn Lương Thế, nhưng ông Nguyễn Lương Thế vẫn tiếp tục báo bận không đến làm việc và cũng không chủ động đề nghị các bên liên quan làm việc vào một ngày cụ thể nào.

IV. Kết luận

1. Quy định trách nhiệm hồ sơ đăng ký kinh doanh

Khoản 1, Điều 15, Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định, Người thành lập doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này (Luật Doanh nghiệp năm 2005) tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Khoản 3, Điều 15, Luật Doanh nghiệp năm 2005, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ khác không quy định tại Luật này.

2. Quy định về hồ sơ hợp lệ

Khoản 3, Điều 4, Luật Doanh nghiệp quy định: hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật này, có nội dung được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật; Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định về việc Cơ quan Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xác minh “chữ ký” hoặc yêu cầu các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác minh “chữ ký” của người thành lập và người có liên quan trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

3. Nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Điều 4, Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp như sau:

- Người thành lập doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

- Cơ quan đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của doanh nghiệp xảy ra trước và sau đăng ký doanh nghiệp.

- Cơ quan đăng ký kinh doanh không giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, cổ đông của công ty với nhau hoặc với tổ chức, cá nhân khác trong quá trình hoạt động.

4. Về các căn cứ pháp luật để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh hồ sơ, tài liệu là giả mạo:

Căn cứ quy định Điều 6, 8, 13 tại Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND thành phố Hà Nội về ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó tại khoản 4 Điều 13 Quy chế đã quy định: “Khi kiểm tra, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố, các lực lượng chức năng thuộc Công an thành phố phải tiến hành xác minh, điều tra và xử lý theo quy định”… “Các sở, ngành và tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phi hợp với cơ quan công an trong quá trình xử lý vi phạm các doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật”. Ngoài ra, nhiêm vụ điều tra, xác minh giả mạo giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền của cơ quan Công an nhân dân theo quy định tại Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2006, năm 2009); Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 07/07/2014 của Bộ Công an Quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân.

Do đó việc Phòng ĐKKD số 2 đề nghị Công an thành phố Hà Nội hỗ trợ xác minh việc giả mạo hồ sơ của Công ty TNHH Kim Anh; và căn cứ vào kết luận của Cơ quan Công an để trả lời yêu cầu của Công ty là phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Từ những nhận định và căn cứ trên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

 

Điều 1. Giữ nguyên toàn bộ nội dung Văn bản số 150/ĐKKD2 ngày 28/05/2015 của Phòng Đăng ký kinh doanh số 2 trả lời Công ty TNHH Kim Anh về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Điều 2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kim Anh: ông Nguyễn Lương Thế không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại của Phòng ĐKKD số 2 thì có quyền khiếu nại đến Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật vtố tụng hành chính.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kim Anh; Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tài liệu đính kèm
Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?