Quyết định chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) đối với các dự án đầu tư không sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền UBND Thành phố quyết định chủ trương đầu tư

 2. Tên thủ tục: Quyết định chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) đối với các dự án đầu tư không sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền UBND Thành phố quyết định chủ trương đầu tư.

a. Trình tự thực hiện:

          Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

          + Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

          + Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

          Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

          + Thụ lý hồ sơ.

          + Gửi hồ sơ xin ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan.

          + Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ (thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, thông báo tình trạng đang xử lý của hồ sơ hoặc trình UBND TP phê duyệt) và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận một cửa.

          Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

          + Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

b. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận một cửa) của Sở KH&ĐT:

- Địa chỉ:  Tầng 1, số 16 Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại:   043.825.7410  -  Fax:   043.825.1733

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:   

          - Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

          -  Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

          - Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

(Đối với các dự án phát triển nhà ở, nội dung đề xuất phải đảm bảo đủ các thông tin quy định tại Điều 10 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ).

          - Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

          - Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

          - Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

          - Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

          - Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu nhà đầu tư có nhu cầu cấp GCNĐKĐT)

* Số lượng hồ sơ:   8 bộ  (01 bộ gốc, 07 bộ sao).

d.Thời hạn giải quyết: 30 ngày (trong đó thẩm định hồ sơ: 25 ngày; quyết định chủ trương đầu tư: 05 ngày làm việc theo quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư).

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức /cá nhân

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Thành phố đối với Quyết định chủ trương đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu nhà đầu tư đề nghị cấp GCNĐKĐT).

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

          - Cơ quan phối hợp: Các Bộ, Sở, ngành và UBND quận, huyện, thị xã.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

          -  Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư.

          -  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu nhà đầu tư đề nghị cấp).

h. Lệ phí: Không.

i. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 - Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (theo Mẫu I.1 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)   

 - Đề xuất dự án đầu tư (theo Mẫu I.2 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi đến giao dịch để thực hiện thủ tục hành chính, người đến giao dịch phải xuất trình:

- Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (bản gốc) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

- Giấy giới thiệu (trong trường hợp đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp) hoặc giấy uỷ quyền khi nộp hồ sơ;

         - Phiếu giao nhận hồ sơ kèm theo giấy giới thiệu/giấy uỷ quyền  khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.