Thứ tư, Ngày 17 tháng 1 năm 2018

HitCounter

HitCounter

Lượt truy cập:

Đang xem: 183

Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

03/08/2012

 Thời gian qua, việc quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố được thực hiện theo các quy định của pháp luật và một số nội dung quy định do UBND Thành phố ban hành tại quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010.

 Trong quá trình thực hiện, Chính phủ và các Bộ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến quản lý các dự án đầu tư xây dựng. Các quy định của pháp luật hiện hành còn một số nội dung không thống nhất, chưa quy định cụ thể, một số nội dung giao UBND cấp Tỉnh, Thành phố quy định triển khai thực hiện trên địa bàn theo thẩm quyền…, vì vậy việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng các dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội thay thế Quy định đã ban hành tại Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 là cần thiết. Mục đích là cập nhật, bổ sung các quy định về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố phù hợp với quy định tại văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; hoàn thiện quy định về quản lý đầu tư và xây dựng các dự án, đặc biệt trong điều kiện Thành phố đã có Quy hoạch chung xây dựng và Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội được duyệt là cơ sở để quản lý và tăng cường chủ động về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được duyệt; là cơ sở để quản lý và tăng cường chủ động về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, huy động và phát triển hiệu quả các nguồn lực đầu tư; Tăng cường cải cách hành chính thông qua: quy định rõ trình tự, thủ tục và cụ thể hóa trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong giải quyết Thủ tục hành chính, quản lý trong và sau đầu tư; công khai, minh bạch các cơ chế chính sách, thủ tục đầu tư, tạo thuận lợi cho các chủ đầu tư, nhà đầu tư trong tiếp cận quy hoạch, đất đai, dự án.

     Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 2488/UBND-XD ngày 08/4/2011 về việc giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định của UBND Thành phố ban hành tại Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010.
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã chủ trì xây dựng, trình UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

     Quy định này gồm 7 chương và 50 điều, quy định cụ thể một số nội dung trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố:

      a) Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc quản lý đối với dự án đầu tư và những nội dung thuộc quy định chung về quản lý đối với các loại dự án như: quản lý đầu tư theo quy hoạch, quản lý chất lượng công trình, trách nhiệm cung cấp thông tin và giải quyết TTHC của UBND các cấp, các Sở chuyên môn của Thành phố;

      b) Một số quy định cụ thể đối với các loại dự án đầu tư: 1- Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố; 2- dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước; 3- Dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, BTO, BT; và 04- dự án đầu tư thực hiện thí điểm đầu tư theo hình thức PPP;
      c) Quy định về giám sát, đánh giá dự án đầu tư, trong đó quy định cụ thể về trách nhiệm của các Sở, ngành, quận, huyện và chủ đầu tư dự án trong việc thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư, công tác giám sát đầu tư của cộng đồng.
      d) Quy định về chuyển tiếp và tổ chức thực hiện theo Quy định về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ký, thay thế Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố Hà Nội. Các quy định trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng của UBND Thành phố trái với nội dung quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

     Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu cơ quan nhà nước cấp trên ban hành văn bản có quy định khác nội dung quy định này, thực hiện theo văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên ban hành. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc UBND Thành phố, các chủ đầu tư dự án cần phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Tài liệu đính kèm
Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?