Thứ tư, Ngày 17 tháng 1 năm 2018

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 241

NGHỊ ĐỊNH SỐ 50/2016/NĐ-CP NGÀY 01/06/2016 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

04/07/2016

Chính phủ ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/06/2016. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/07/2016, nội dung chính như sau:

Nghị định quy định các hành vi vi phạm hành chính:
(I) Vi phạm quy định trong lĩnh vực quản lý và sử dụng vốn đầu tư công;
(II) Vi phạm quy định trong hoạt động đầu tư tại Việt Nam và hoạt động đầu tư ra nước ngoài;
(III) Vi phạm quy định trong lĩnh vực quản lý đấu thầu;
(IV) Vi phạm quy định trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
Các hình thức xử phạt: cảnh cáo hoặc phạt tiền và có các biện pháp khắc phục tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Các mức phạt được quy định:

- Vi phạm các quy định về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi: mức phạt thấp nhất là 1.000.000 đồng, và cao nhất 15.000.000 đồng và quy định các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm về việc báo cáo, cung cấp thông tin trong hoạt động đầu tư công: mức phạt từ 2.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

- Vi phạm về việc theo dõi, đánh giá, kiểm tra kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công: mức phạt từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

- Vi phạm quy định về sử dụng vốn đầu tư công: mức phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm về báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư: mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm  về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm về chế độ báo cáo và cung cấp thông tin đối với chương trình, dự án ODA: mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm các quy định về hoạt động đầu tư tại Việt Nam: mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm các quy định về sử dụng vốn nhà nước để đầu tư, kinh doanh: mức phạt 30.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.

- Vi phạm các quy định về hoạt động đầu tư ra nước ngoài: mức phạt 5.000.000 đồng 60.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm các quy định về ưu đãi đầu tư: mức phạt 10.000.000 đồng 20.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP): mức phạt 10.000.000 đồng 40.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm các quy định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư: mức phạt 10.000.000 đồng 30.000.000 đồng.

- Vi phạm các quy định về hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu:  mức phạt 5.000.000 đồng 30.000.000 đồng.

- Vi phạm các quy định về tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất: mức phạt 1.000.000 đồng 40.000.000 đồng.

- Vi phạm quy định về thương thảo hợp đồng đối với lựa chọn nhà thầu và đàm phán sơ bộ hợp đồng đối với lựa chọn nhà đầu tư: mức phạt 10.000.000 đồng 20.000.000 đồng.

- Vi phạm quy định về đăng tải thông tin trong đấu thầu: mức phạt 500.000 đồng 10.000.000 đồng.

- Vi phạm hành chính khác về đấu thầu: mức phạt 5.000.000 đồng 15.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm quy định về kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: mức phạt 10.000.000 đồng 15.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: mức phạt 1.000.000 đồng 15.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: mức phạt 1.000.000 đồng 2.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước: mức phạt 5.000.000 đồng 15.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm các quy định về thành lập doanh nghiệp: mức phạt 2.000.000 đồng 30.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm quy định về đăng ký người thành lập doanh nghiệp: mức phạt 5.000.000 đồng 10.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm quy định về chế độ báo cáo và thực hiện yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh: mức phạt 1.000.000 đồng 10.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm quy định về về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: mức phạt 500.000 đồng 5.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm các nghĩa vụ thông báo khác: mức phạt 1.00.000 đồng 3.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: mức phạt 10.00.000 đồng 15.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm khác liên quan đến tổ chức, quản lý doanh nghiệp: mức phạt từ 5.00.000 đồng 15.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm quy định về giải thể doanh nghiệp: mức phạt từ 5.00.000 đồng 10.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm quy định về thành lập, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp: mức phạt từ 5.00.000 đồng 10.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm quy định về doanh nghiệp tư nhân: mức phạt từ 5.00.000 đồng 10.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm quy định đối với doanh nghiệp được tổ chức theo mô hình công ty mẹ, công ty con: mức phạt từ 15.00.000 đồng 20.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm quy định đối với doanh nghiệp xã hội: mức phạt từ 15.00.000 đồng 20.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm quy định về đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh: mức phạt từ 3.000.000 đồng 7.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh: mức phạt từ 500.000 đồng 2.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm quy định về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh và thực hiện yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện: mức phạt từ 500.000 đồng 1.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm quy định về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh: mức phạt từ 500.000 đồng 1.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm các quy định về đăng ký kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: mức phạt từ 1.000.000 đồng 5.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm các quy định về vốn góp và đăng ký vốn góp đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: mức phạt từ 5.000.000 đồng 15.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm các quy định về thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: mức phạt từ 500.000 đồng 10.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm các quy định về cung cấp thông tin của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: mức phạt từ 1.000.000 đồng 2.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm các quy định về tổ chức lại hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: mức phạt từ 2.000.000 đồng 5.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

- Vi phạm các quy định về đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: mức phạt từ 500.000 đồng 10.000.000 đồng và các biện pháp khắc phục hậu quả.

Nội dung Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/06/2016 xem trên file đính kèm.

Tài liệu đính kèm
Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?