Thứ tư, Ngày 24 tháng 1 năm 2018
Phó Chủ Nhiệm UBKH

 

Đ/c Vũ Định

Nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN
Phó chủ nhiệm thường trực UBKH 
Hà Nội
(1955-1957)

Đ/c Tiến Đức

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP
Phó chủ nhiệm thường trực UBKH 
Hà Nội

Đ/c Lê Xuân Bỉnh

Phó chủ nhiệm thường trực UBKH 
Hà Nội
(1956-)

Đ/c Văn Lâm

Phó chủ nhiệm thường trực UBKH 
Hà Nội

Đ/c Dương Danh Nhượng

Phó chủ nhiệm thường trực UBKH 
Hà Nội
(1962 - 1983)

Đ/c Tạ Hoàng Khải

Phó chủ nhiệm thường trực UBKH 
Hà Nội
(1983 - 1990)

Đ/c Thái Xuân Ân

Phó Chủ nhiệm UBKH Hà Nội
(1955 - 1989)

Đ/c Nguyễn Dực

Phó Chủ nhiệm UBKH Hà Nội

Đ/c Phạm Ngân

Phó Chủ nhiệm UBKH Hà Nội
(1969 - 1990)

Đ/c Nguyễn Kim Thức

Phó Chủ nhiệm UBKH Hà Nội
(1970 - 1990)

Đ/c Lâm Thạch

Phó Chủ nhiệm UBKH Hà Nội
(1971 - 1988)

Đ/c Nguyễn Tiến Hưng

Phó Chủ nhiệm UBKH Hà Nội
(1976 - 1990)

Đ/c Bùi Duy Ái

Phó Chủ nhiệm UBKH Hà Nội
(1979 - 1987)

Đ/c Nguyễn Trực

Phó chủ nhiệm UBKH Hà Nội

Đ/c Nguyễn Văn Ngoạn

Phó Chủ nhiệm UBKH Hà Nội

Đ/c Lý Khắc Chỉnh

Phó Chủ nhiệm UBKH Hà Nội
(1980 - 1995)

Đ/c Nguyễn Xuân Tính

Phó chủ nhiệm thường trực UBKH 
(Tỉnh Hà Tây cũ)

Đ/c Nguyễn Duy Khoát

Phó Chủ nhiệm UBKH 
(Tỉnh Hà Tây cũ)
(07/1965 - 04/1967)

Đ/c Đỗ Thành Cầu

Phó Chủ nhiệm UBKH 
(Tỉnh Hà Tây cũ)

Đ/c Nguyễn Kỳ Nam

Phó Chủ nhiệm UBKH 
(Tỉnh Hà Tây cũ)

Đ/c Nguyễn Bá Sán

Phó Chủ nhiệm UBKH 
(Tỉnh Hà Tây cũ)

Đ/c Nguyễn Mạnh Tú

Phó Chủ nhiệm UBKH 
(Tỉnh Hà Tây cũ)

Đ/c Đoàn Hùng

Phó Chủ nhiệm UBKH 
(Tỉnh Hà Tây cũ)

Đ/c Bùi Văn Ngoạn

Phó Chủ nhiệm UBKH 
(Tỉnh Hà Tây cũ)

Đ/c Nguyễn Văn Vĩnh

Phó Chủ nhiệm UBKH 
(Tỉnh Hà Tây cũ)

Đ/c Nguyễn Văn Chanh

Phó Chủ nhiệm UBKH 
(Tỉnh Hà Tây cũ)

Đ/c Trần Như

Phó Chủ nhiệm UBKH 
(Tỉnh Hà Tây cũ)

Đ/c Nguyễn Gia Bảo

Phó Chủ nhiệm UBKH 
(Tỉnh Hà Tây cũ)

Đ/c Lê Văn Đáp

Phó Chủ nhiệm UBKH 
(Tỉnh Hà Tây cũ)

Đ/c Mai Danh Canh

Phó Chủ nhiệm UBKH 
(Tỉnh Hà Tây cũ)

Đ/c Phạm Văn Ngọc

Phó Chủ nhiệm UBKH 
(Tỉnh Hà Tây cũ)

Đ/c Vũ Đắc Nguyên

Phó Chủ nhiệm UBKH 
(Tỉnh Hà Tây cũ)

Đ/c Nguyễn Văn Bích

Phó Chủ nhiệm UBKH 
(Tỉnh Hà Tây cũ)