Thứ tư, Ngày 24 tháng 1 năm 2018
Chủ nhiệm UBKH

 

Đ/c Trần Danh Tuyên

Nguyên Bí Thư Thành Ủy
Chủ nhiệm UBKH Hà Nội
(1955-1956)

Đ/c Trần Duy Hưng

Nguyên Chỉ tịch UBND TP
Chủ nhiệm UBKH Hà Nội
(1957-1958)

Đ/c Minh Việt

Nguyên Phó Bí thư Thành Ủy
Chủ nhiệm UBKH Hà Nội
(1958-1959)

Đ/c Ngô Duy Cảo

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP
Chủ nhiệm UBKH Hà Nội
(1959-1961)

Đ/c Vũ Đại

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP
Chủ nhiệm UBKH Hà Nội
(1962-1964)

Đ/c Trần Vỹ

Nguyên Chủ tích UBND TP
Chủ nhiệm UBKH Hà Nội
(1964-1975)

Đ/c Nguyễn Đình Hiệp

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP
Chủ nhiệm UBKH Hà Nội
(1975-1979)

Đ/c Nguyễn Đông

Nguyên Phó chủ tịch UBND TP
Chủ nhiệm UBKH Hà Nội
(1979-1984)

Đ/c Phạm Sỹ Liêm

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP
Chủ nhiệm UBKH Hà Nội
(1985-1986)

Đ/c Nguyễn Mại

Nguyên phó Chủ tịch UBND TP
Chủ tịch UBKH Hà Nội
(1986-1989)

Đ/c Phạm Văn Khuê

Chủ nhiệm UBKH Hà Nội
(1990-1996)

Đ/c Nguyễn Hữu Thụ

Chủ nhiệm UBKH 
(Tỉnh Hà Tây cũ)

Đ/c Nguyễn Đình Sở

Chủ nhiệm UBKH 
(Tỉnh Hà Tây cũ)

Đ/c Nguyễn Nhiêu Cốc

Chủ nhiệm UBKH 
(Tỉnh Hà Tây cũ)

Đ/c Nguyễn Duy Hiển

Chủ nhiệm UBKH 
(Tỉnh Hà Tây cũ)

Đ/c Vương Văn Biện

Nguyên P.Bí thư TT Tỉnh uỷ
Chủ tịch HĐND - UBND Tỉnh
Chủ nhiệm UBKH 
(Tỉnh Hà Tây cũ)

Đ/c Nguyễn Đức Nhiễu

Nguyên P. Chủ tịch UBND Tỉnh
Chủ nhiệm UBKH 
(Tỉnh Hà Tây cũ)

Đ/c Phạm Đình Hoan

Nguyên P. Chủ tịch HĐND Tỉnh
Phó Chủ tịch UBND Tỉnh
Chủ nhiệm UBKH 
(Tỉnh Hà Tây cũ)

Đ/c Nguyễn Tiến Cát

Chủ nhiệm UBKH 
(Tỉnh Hà Tây cũ)