Thứ tư, Ngày 24 tháng 1 năm 2018
Phó Giám đốc Sở

 

Đ/c Đàm Hồng

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội
(1991-2003)

Đ/c Nguyễn Đỗ Khuê

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội
(1996-2005)

Đ/c Trần Đức Vũ

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội
(2004 đến 2012)

Đ/c Nguyễn Đình Dương

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội
(2005-4/2009)

Đ/c Ngô Văn Quý

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội
(2003-05/2009)

Đ/c Lê Hồng Thăng

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT
(Tỉnh Hà Tây cũ)

Đ/c Ngô Minh Hoạt

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT
(Tỉnh Hà Tây cũ)

Đ/c Nguyễn Tiến Học

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT
(Tỉnh Hà Tây cũ)
Phó Giám đốc Sở KH & ĐT TP Hà Nội
(08/2008 - 04/2009) (05/2014 - Đến nay)

Đ/c Phạm Văn Khương

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT
Tỉnh Hà Tây cũ
(08/2006 - 07/2008)
Phó Giám đốc Sở KH & ĐT TP Hà Nội
(08/2008 - Nay)

Đ/c Nguyễn Thị Bài

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT
Tỉnh Hà Tây cũ
(07/2003 - 02/2005;
05/2008 - 07/2008)
Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội
(08/2008 - 05/2014)

Đ/c Nguyễn Văn Tứ

Phó Giám đốc Sở KH & ĐT
Tỉnh Hà Tây cũ
(03/2005 - 05/2008)
Q.Giám đốc Sở KH & ĐT
Tỉnh Hà Tây cũ
(06/2008 - 08/2008)
Phó Giám đốc Sở KH & ĐT TP Hà Nội
(08/2008 - 2012)

Đ/c Trần Ngọc Nam

Phó Giám Đốc Sở KH&ĐT Hà Nội
(04/2010 - đến nay)

Đ/c Nguyễn Gia Phương

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội
(08/2012 - 06/2015)

Đ/c Nguyễn Mạnh Quyền

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội
(08/2012-01/2014)

Đ/c Trần Đức Hoạt

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội
(05/2014-Đến nay)

Đ/c Vũ Duy Tuấn

 Phó Giám đốc Sở KH&ĐT 

(27/07/2015 - Đến nay)