Thứ tư, Ngày 24 tháng 1 năm 2018
Giám đốc Sở

 

Đ/c Nguyễn Thanh Bình

Giám Đốc Sở KH&ĐT Hà Nội
(1996-2001)

Đ/c Nguyễn Xuân Đạt

Giám Đốc Sở KH&ĐT Hà Nội
(2001-2004)

Đ/c Triệu Đình Phúc

Giám Đốc Sở KH&ĐT Hà Nội
(2005-04/2008)

Đ/c Nguyễn Văn Sửu

Giám đốc Sở KH&ĐT HN
(từ 04/2008 đến 07/2011)

Đ/c Ngô Văn Quý

Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội
(từ 07/2011 đến 03/2016)

Đ/c Lê Ngọc Bỉnh

Nguyên P. Chủ tịch HĐND Tỉnh
Giám Đốc Sở KH&ĐT
(Tỉnh Hà Tây cũ)

Đ/c Lê Đình Vận

Giám Đốc Sở KH&ĐT
(Tỉnh Hà Tây cũ)

Đ/c Trần Tường Lân

Giám Đốc Sở KH&ĐT
(Tỉnh Hà Tây cũ)
(-05/2008)

Đ/c Nguyễn Văn Tứ

Q.Giám đốc Sở KH & ĐT
Tỉnh Hà Tây cũ
(06/2008 - 08/2008)

Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội

(từ 03/2016- 06/2017)

Đ/c Nguyễn Mạnh Quyền

 Giám Đốc Sở KH&ĐT Hà Nội
(06/2017- Đến nay)