Các đồng chí lãnh đạo thành phố kiêm chủ nhiệm ủy ban kế hoạch Thành phố Hà Nội

Các đồng chí lãnh đạo thành phố kiêm chủ nhiệm ủy ban kế hoạch Thành phố Hà Nội

Đ/c Trần Danh Tuyên

Nguyên Bí Thư Thành Ủy
Chủ nhiệm UBKH Hà Nội
(1955-1956)

Đ/c Trần Duy Hưng

Nguyên Chỉ tịch UBND TP
Chủ nhiệm UBKH Hà Nội
(1957-1958)

Đ/c Minh Việt

Nguyên Phó Bí thư Thành Ủy
Chủ nhiệm UBKH Hà Nội
(1958-1959)

Đ/c Ngô Duy Cảo

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP
Chủ nhiệm UBKH Hà Nội
(1959-1961)

Đ/c Vũ Đại

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP
Chủ nhiệm UBKH Hà Nội
(1962-1964)

Đ/c Trần Vỹ

Nguyên Chủ tích UBND TP
Chủ nhiệm UBKH Hà Nội
(1964-1975)

Đ/c Nguyễn Đình Hiệp

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP
Chủ nhiệm UBKH Hà Nội
(1975-1979)

Đ/c Nguyễn Đông

Nguyên Phó chủ tịch UBND TP
Chủ nhiệm UBKH Hà Nội
(1979-1984)

Đ/c Phạm Sỹ Liêm

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP
Chủ nhiệm UBKH Hà Nội
(1985-1986)

Đ/c Nguyễn Mại

Nguyên phó Chủ tịch UBND TP
Chủ tịch UBKH Hà Nội
(1986-1989)