Thứ sáu, Ngày 24 tháng 11 năm 2017

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 196

Hướng dẫn xây dựng KH phát triển KT-XH 2016-2020

18/09/2014

 

Kính gửi:     -   Các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội;
                      -   UBND các quận, huyện, thị xã;        
                      -   Các Tổng công ty trực thuộc Thành phố.


            Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 29/08/2014 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm 2016-2020 và Văn bản số 5316/BKH&ĐT-TH ngày 15/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các Tổng công ty trực thuộc Thành phố (sau đây gọi tắt là các sở ngành, quận huyện) triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011-2015

            Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, huyện, thị xã và Nghị quyết HĐND các cấp về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2011-2015 và Kế hoạch hàng năm; đề nghị các sở ngành, quận huyện tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch KT-XH năm 2014, xây dựng và thực hiện Kế hoạch 2015, phấn đấu hoàn thành Kế hoạch KT-XH 5 năm 2011-2015 ở mức cao nhất.

          Trên cơ sở thực hiện Kế hoạch KT-XH năm 2011-2013, ước thực hiện Kế hoạch KT-XH 2014-2015, đề nghị các sở ngành, quận huyện quán triệt tinh thần Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 29/8/2014 của Chủ tịch UBND Thành phố, đánh giá khách quan, trung thực, đúng thực tiễn và đầy đủ kết quả đạt được về phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Đối với các sở, ngành

a) Căn cứ các mục tiêu, chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, hai khâu đột phá, các nhiệm vụ và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011 của HĐND Thành phố về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015; các quy hoạch, đề án, kế hoạch 5 năm của  ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt … để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015 của thành phố Hà Nội đối với ngành, lĩnh vực phụ trách; làm rõ các kết quả đạt được, các khó khăn vướng mắc, tồn tại, hạn chế, các chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong hạn chế, yếu kém; cần rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015; các giải pháp, kiến nghị cần thực hiện từ nay đến cuối năm 2015 để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Quá trình đánh giá cần sử dụng số liệu chính thức do Cục Thống kê công bố. Riêng chỉ tiêu tốc độ tăng giá trị tăng thêm trên địa bàn – GRDP, quá trình tính toán theo hai phương thức: (i) tính như cách tính hiện tại của Cục Thống kê các năm qua để đánh giá so sánh với Kế hoạch 5 năm đã ban hành, (ii) sử dụng số liệu chính thức do Tổng cục Thống kê công bố cho giai đoạn 2011-2013; số liệu ước thực hiện 2014, dự kiến 2015 và ước thực hiện 2011-2015 do Cục Thống kê phối hợp với Tổng cục Thống kê tính toán, cung cấp để làm căn cứ xây dựng Kế hoạch KT-XH 5 năm 2016-2020.

b) Cùng với nội dung đánh giá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Nghị quyết HĐND Thành phố tại mục a nêu trên, theo ngành, lĩnh vực quản lý, các sở ngành cần tập trung đánh giá:

- Kết quả thực hiện kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo cho nền kinh tế phát triển bền vững gồm: việc điều hành chính sách tài chính, chính sách tiền tệ, kiểm soát giá cả trên địa bàn Thủ đô;

- Đánh giá kết quả tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công; tái cơ cấu doanh nghiệp, trọng tâm là sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước; tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là tái cơ cấu ngân hàng.

- Trong từng ngành, lĩnh vực, cần đánh giá tái cơ cấu nội bộ ngành lĩnh vực. Trong ngành nông nghiệp, tập trung đánh giá về chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp chất lượng cao…; trong công nghiệp tập trung đánh giá chuyển đổi cơ cấu phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, đánh giá hiệu quả phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp chủ lực; trong ngành dịch vụ đánh giá các ngành dịch vụ chất lượng cao, có giá trị gia tăng cao, đóng góp nhiều cho tăng trưởng kinh tế.

- Tình hình và kết quả thực hiện 3 đột phá lớn của Trung ương về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng.

- Cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ 5 năm 2011-2015 cần tập trung đánh giá: xem Phụ lục số 1 và hệ thống biểu kèm  theo.

2. Đối với các quận, huyện, thị xã:

a) Căn cứ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Nghị quyết HĐND quận, huyện, thị xã để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015; sử dụng số liệu chính thức của Chi cục Thống kê; nội dung làm rõ các kết quả đạt được, các khó khăn vướng mắc, tồn tại, hạn chế, các chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong hạn chế, yếu kém; cần rút ra bài học những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015; các giải pháp, kiến nghị cần thực hiện từ nay đến cuối năm 2015 để hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

b) Cùng với nội dung đánh giá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Nghị quyết  HĐND quận, huyện, thị xã tại mục a nêu trên, các quận, huyện, thị xã cần tập trung đánh giá một số chủ trương về phát triển kinh tế xã hội của Trung ương và Thành phố như sau:

- Đánh giá kết quả tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công;

- Trong từng ngành, lĩnh vực, cần đánh giá tái cơ cấu nội bộ ngành lĩnh vực. Trong ngành nông nghiệp, tập trung đánh giá về chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp chất lượng cao…; trong công nghiệp tập trung đánh giá tính hình phát triển các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề;

- Tình hình và kết quả thực hiện hai khâu đột phá của Thành phố: (i) Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đổi mới công tác cán bộ, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; (ii) Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hệ thống giao thông, cấp thoát nước và xử lý ô nhiễm môi trường.

- Kết quả xây dựng nông thôn mới, thực hiện công tác quy hoạch và trật tự xây dựng, văn minh đô thị.

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016-2020

1. Căn cứ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020

- Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 06/01/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020; Các Nghị quyết của Thành ủy về phát triển kinh tế xã hội;

- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 222/QĐ-TTg ngày 22/2/2012;

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt;

- Các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực của Thành phố giai đoạn 2016-2020;

- Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 nêu tại mục I trên đây.

- Dự báo tình hình kinh tế thế giới, tình hình kinh tế trong nước trong giai đoạn tới.

- Mục tiêu, định hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của Thành phố nêu tại Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2014.

2. Các nội dung chủ yếu trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020

Căn cứ mục tiêu, định hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của Thành phố nêu tại Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2014, Nội dung chủ yếu xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số: 5316/BKH&ĐT-TH ngày 15/8/2014 về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 và các căn cứ nêu trên, đề nghị các sở, ngành, quận huyện chuẩn bị một cách kỹ lưỡng và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của các ngành, lĩnh vực và địa phương, trong đó cần tập trung vào các nội dung chủ yếu:

a) Dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước có tác động, ảnh hưởng tới phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, của từng ngành, lĩnh vực và địa phương.

b) Xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 của ngành, địa phương phải bảo đảm tính khả thi, gắn kết với khả năng cân đối, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; phù hợp với mục tiêu Chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, quận huyện thị xã đã được phê duyệt và đặc điểm, trình độ phát triển của từng ngành, từng địa phương. Cần phân tích, đánh giá, lựa chọn và sắp xếp thứ tự các mục tiêu ưu tiên trong kế hoạch 5 năm 2016 -2020.

c) Xác định các nhiệm vụ, định hướng các ngành lĩnh vực và giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

3. Đề cương và hệ thống biểu mẫu xây dựng Kế hoạch KT-XH 2016-2020:

a) Các sở ngành xây dựng Kế hoạch theo đề cương và biểu mẫu (kèm theo) gồm các chỉ tiêu của ngành, lĩnh vực phụ trách, cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu xây dựng Kế hoạch: gồm 8 biểu, 150 chỉ tiêu:

 Biểu số 2. Các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp: 16 chỉ tiêu;

 Biểu số 3. Các chỉ tiêu dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp: 20 chỉ tiêu;

 Biểu số 4. Các chỉ tiêu xã hội: 63 chỉ tiêu;

 Biểu số 5. Các chỉ tiêu xây dựng đô thị, quản lý đất đai, môi trường và phát triển bền vững: 9 chỉ tiêu;

 Biểu số 6. Các chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể và trang trại: 34 chỉ tiêu;

 Biểu số 7. Danh mục các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài;

 Biểu số 8. Danh mục các dự án quy hoạch;

 Biểu số 9. Vốn đầu tư phân theo ngành, lĩnh vực.

- Dự kiến chỉ tiêu trình Đại hội Đảng và HĐND Thành phố: tại Biểu số 1, gồm 21 chỉ tiêu thuộc 4 nhóm sau:

 Nhóm chỉ tiêu kinh tế tổng hợp: 5 chỉ tiêu;

 Nhóm chỉ tiêu văn hóa - xã hội: 10 chỉ tiêu;

 Nhóm chỉ tiêu xây dựng đô thị, nông thôn mới, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường và phát triển bền vững: 6 chỉ tiêu.

b) Các quận, huyện, thị xã xây dựng Kế hoạch Kế hoạch theo đề cương và biểu mẫu (kèm theo) gồm các chỉ tiêu như sau:

- Chỉ tiêu xây dựng Kế hoạch: gồm 86 chỉ tiêu:

 (i). Các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp: 10 chỉ tiêu;

 (ii). Các chỉ tiêu dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp: 6 chỉ tiêu;

 (iii). Các chỉ tiêu xã hội: 42 chỉ tiêu;

 (iv). Các chỉ tiêu xây dựng đô thị, nông thôn mới, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: 3 chỉ tiêu;

  (v). Các chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể và trang trại: 15 chỉ tiêu;

- Dự kiến chỉ tiêu trình Đại hội Đảng và HĐND quận huyện thị xã: gồm 17 chỉ tiêu thuộc 4 nhóm sau:

(i). Nhóm chỉ tiêu kinh tế tổng hợp: 3 chỉ tiêu;

(ii). Nhóm chỉ tiêu văn hóa - xã hội: 12 chỉ tiêu;

(iii). Nhóm chỉ tiêu xây dựng đô thị, nông thôn mới, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường và phát triển bền vững: 2 chỉ tiêu.

Lưu ý: Cấp quận, huyện, thị xã không xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng GRDP.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Các sở ngành, quận huyện, thị xã tổ chức xây dựng kế hoạch KT-XH 5 năm 2016-2020 theo nội dung, yêu cầu, tiến đội tại Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố và hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hoàn thành và gửi báo cáo Kế hoạch KT-XH 5 năm về Sở Kế hoạch và đầu tư trước ngày 31/10/2014.

  2. Đối với các Tổng công ty Nhà nước trực thuộc Thành phố, căn cứ vào nội dung xây dựng Kế hoạch KT-XH 5 năm 2016-2020 tại Chỉ thị 15/CT-UBND và hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, vận dụng xây dựng Kế hoạch 5 năm của đơn vị phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp. Nội dung báo cáo xây dựng Kế hoạch 5 năm cần tập trung đánh giá  khách quan, trung thực về tình hình, kết quả sản xuất kinh doanh, kết quả sắp xếp đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn năm 2011-2015 và đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cho 5 năm 2016-2020. Báo cáo Kế hoạch 5 của doanh nghiệp gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/10/2014.

3. Một số tài liệu có thể tải về từ trang web của Sở Kế hoạch và Đầu tư: http://www.hapi.gov.vn:

- Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch 2016-2020 của Trung ương: Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 5316/BKHĐT-TH ngày 15/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Tài liệu làm căn cứ đánh giá và xây dựng Kế hoạch của Thành phố: Chiến lược phát triển KT-XH; Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH; Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội; Nghị quyết đại hội XV Đảng bộ Thành phố; Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND của HĐND Thành phố; Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố.

- Văn bản hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và các biểu mẫu, phụ lục chỉ tiêu KT-XH.

Trong quá trình triển khai xây dựng Kế hoạch, đề nghị các sở, ngành, quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ, kịp thời trao đổi các khó khăn vướng mắc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để xử lý và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố./.

 
 

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?