HƯỚNG DẪN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

TT

CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

1

Tên thủ tục hành chính

CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

2

Lĩnh vực TTHC

Đăng ký doanh nghiệp

3

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

- Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.

- Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả và trao giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

+ Phòng Đăng ký kinh doanh/ Phòng Đầu tư nước ngoài thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của Lãnh đạo Sở và các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.

+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa để trả cho công dân, doanh nghiệp.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

+ Công dân nộp phí và nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”

4

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở KH&ĐT:

 - Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh: Tầng 3, Nhà B10A - Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Lĩnh vực Đầu tư nước ngoài: Tầng 1, số 16 Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

5

Thành phần, số lượng
hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cung cấp thông tin;

- Các tài liệu liên quan khác chứng minh mục đích đề nghị cung cấp thông tin (nếu có): hợp đồng kinh tế, văn bản yêu cầu của Tòa án, Viện KS...

b) Số lượng hồ sơ:   01  (bộ)

6

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có quy định
(có thể tham khảo theo mẫu văn bản trên website của Sở KH&ĐT HN: www.hapi.gov.vn)

7

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc (không kể ngày tiếp nhận hồ sơ)

8

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức /cá nhân

9

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Giám đốc Sở, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở), Phòng Đăng ký kinh doanh, Phòng Đầu tư nước ngoài thuộc Sở KH&ĐT Hà Nội.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện…).

10

Kết quả giải quyết TTHC

- Văn bản trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư, kèm theo Tài liệu /thông tin về đăng ký doanh nghiệp.

11

Phí, lệ phí

Theo quy định tại Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính.

12

Các yêu cầu khác trong giải quyết TTHC

Khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ, người đến nhận phải mang các giấy tờ sau:

- Phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.

- Bản chính Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực).

- Nếu không phải Người đại diện theo pháp luật/Người đứng đầu CN, VPĐD của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì phải có giấy giới thiệu hoặc văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật của Người đại diện theo pháp luật cho người đến nhận kết quả.

13

Căn cứ pháp lý liên quan của TTHC

1/ Các Luật:

- Luật Doanh nghiệp 2005;

- Luật Đầu tư năm 2005;

2/ Các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương:

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp;

- Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 về Chứng minh nhân dân; Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.

- Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

- Các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.

3/ Các quyết định của UBND Thành phố và Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Quyết định 84/2009/QĐ-UB ngày 01/7/2009 v/v ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc Thành phố;

- Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội v/v ban hành danh mục thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND về Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội.

- Quyết định 595/QĐ-KH&ĐT ngày 28/10/2010 của Sở KH&ĐT Hà Nội về việc ban hành quy trình quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở KH&ĐT Hà Nội.

14

Thông tin hỗ trợ thực hiện TTHC

- Tra cứu, hướng dẫn thực hiện TTHC:

   - Tại trụ sở của Bộ phận “một cửa” của Sở KH&ĐT Hà Nội.

   - Trên Website của Sở KH&ĐT Hà Nội:  www.hapi.gov.vn

- Điện thoại:

   - Bộ phận hướng dẫn (miễn phí), tư vấn thực hiện TTHC của Sở KH&ĐT:

       ĐT:  04.6282.0857  -  04.6282.0858  -  04.6282.0859  

   - Bộ phận một cửa: 

       + Lĩnh vực ĐKKD: 04.6282.0832  -  04.6282.0833

      + Lĩnh vực Đầu tư nước ngoài: 043.825.7410 (máy lẻ 1102, 1103)