Thứ tư, Ngày 24 tháng 1 năm 2018
Hiện tại

 

Từ trái qua phải: Đ/c Vũ Duy Tuấn - Phó Giám đốc; Đ/c Nguyễn Tiến Học - Phó Giám đốc ;
Đ/c Phạm Văn Khương - Phó Giám đốc;Đ/c Nguyễn Mạnh Quyền - Giám đốc Sở;
Đ/c Nguyễn Văn Tứ - Nguyên Giám đốc Sở; Đ/c Trần Đức Hoạt - Phó Giám đốc; Đ/c  Trần Ngọc Nam  - Phó Giám đốc