ĐĂNG KÝ GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ TRỤ SỞ CHÍNH ĐẶT TẠI HÀ NỘI

 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

TT

CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

1

Tên thủ tục hành chính

ĐĂNG KÝ GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ TRỤ SỞ CHÍNH ĐẶT TẠI HÀ NỘI

Phạm vi, đối tượng áp dụng:

1. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

2. Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế thuộc một trong các trường hợp dưới đây nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế:

a)      Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

b)      Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a nêu trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

c)      Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a nêu trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

3. Nhà đầu tư không thuộc các trường hợp tại điểm 1, 2 nêu trên nhưng có nhu cầu đăng ký việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

2

Lĩnh vực TTHC

Đầu tư nước ngoài

3

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nộp và tiếp nhận hồ sơ:

+Cá nhân, tổ chức: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ (Bộ phận “một cửa”), nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

+Sở KH&ĐT: Tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

- Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

Phòng chuyên môn thụ lý, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và việc đáp ứng các điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ (Thông báo tính hợp lệ của hồ sơ / Thông báo chấp thuận/không chấp thuận việc đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp).

- Bước 3: Trả kết quả

+ Văn phòng Sở phát hành (Thông báo tính hợp lệ của hồ sơ / Thông báo chấp thuận/không chấp thuận việc đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp); trả bản sao kết quả kèm theo hồ sơ cho Phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

+ Cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”.

4

Cách thức thực hiện

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”.

- Phòng chuyên môn dự thảo trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Thông báo tính hợp lệ của hồ sơ  hoặc Thông báo chấp thuận/không chấp thuận việc đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

5

Thành phần, số lượng hồ sơ  

a) Thành phần hồ sơ:

1.  Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chức kinh tế (BM-HAPI-11-07);

2.  Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

và 03 bộ bản sao đối với trường hợp ngành, nghề mà Việt Nam chưa cam kết hoặc ngành, nghề dịch vụ không quy định tại Biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam trong WTO.

6

Mẫu đơn, mẫu tờ khai (ban hành kèm theo Văn bản số 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015)

1. Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp (Mẫu I.6) ;

7

Thời hạn giải quyết

- Thông báo tính hợp lệ của hồ sơ (đối với trường hợp hồ sơ không hợp lệ): 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Thông báo tính hợp lệ của hồ sơ / Thông báo chấp thuận/không chấp thuận việc đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

 Đối với trường hợp ngành, nghề mà Việt Nam chưa cam kết hoặc ngành, nghề dịch vụ không quy định tại Biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam trong WTO, Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan trước khi xem xét, quyết định và thời gian xử lý hồ sơ ở bước tiếp theo đến ngày trả kết quả là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ ý kiến bằng văn bản của các bộ, ngành.

8

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức / cá nhân

9

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội

- Tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận “một cửa”, địa chỉ: Tầng 1, số 16 Cát Linh, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 7; buổi chiều: Từ 13.30 - 16h00 các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 5.

- Giải quyết hồ sơ: Phòng Đầu tư nước ngoài, địa chỉ: Tầng 3, số 16 Cát Linh, thành phố Hà Nội.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan nhà nước liên quan (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội …).

10

Kết quả giải quyết TTHC (ban hành kèm theo Văn bản số 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015)

- Thông báo chấp thuận / không chấp thuận việc đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (Mẫu II.9).

 

11

Phí, lệ phí

Theo quy định hiện hành.

12

Các yêu cầu khác trong giải quyết TTHC

Khi nộp hồ sơ và nhận kết quả, người làm thủ tục phải mang các giấy tờ sau:

- Giấy CMND hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. Trường hợp nhà đầu tư, doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ và nhận kết quả, thì người làm thủ tục phải xuất trình Giấy CMND hoặc hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và một trong các giấy tờ sau: (i) Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; (ii) Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

- Giấy biên nhận hồ sơ.

13

Căn cứ pháp lý liên quan của TTHC

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 3000/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đầu tư 2014 trên địa bàn Thành phố.

- Các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

+ Công văn số 5122/BKHĐT-PC ngày 24/7/2015 về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư;

+ Công văn số 4366/BKHĐT-PC ngày 30/6/2015 về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư;

+ Công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015 về thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư.

14

Thông tin hỗ trợ thực hiện TTHC

   - Trang thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: www.dautunuocngoai.gov.vn hoặc www.fdi.gov.vn.

   - Trang thông tin điện tử của Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội:  www.hapi.gov.vn.  

   - Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

     Địa chỉ: Tầng 1, số 16 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; ĐT: (84-4) 3.825.7410

    - Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội.

        Địa chỉ: Tầng 1, số 16 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; ĐT:  (84-4) 3.715.1050; Fax:  (84-4) 3.734.9013

    - Phòng Đầu tư nước ngoài, Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội.

     Địa chỉ: Tầng 3, số 16 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. ĐT:  (84-4) 3.826.0257; Fax:  (84-4) 3.825.1733