Thứ tư, Ngày 24 tháng 1 năm 2018

Đảng - Đoàn thể

Đảng - Đoàn thể

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP. HÀ NỘI
NHIỆM KỲ V(2010-2015)

 

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ chính quyền,
đơn vị công tác

Chức vụ trong Đảng ủy sau khi phân công

Nguyễn Văn Sửu

6/9/1961

Giám đốc Sở

Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Văn Tứ

9/2/1965

Phó Giám đốc thường trực Sở

Phó Bí thư Đảng ủy Chủ nhiệm UBKT

Phạm Thị Kim Tuyến

2/19/1971

Chánh Văn phòng Sở

Ủy viên Thường vụ

Nguyễn Gia Phương

12/2/1965

Trưởng phòng KH Nông

nghiệp & PTNT

Đảng ủy viên -PCN UBKT

Từ Danh Trung

8/12/2959

Trưởng phòng ĐKKD số 03

Đảng ủy viên

Nguyễn Mạnh Quyền

4/24/1975

Trưởng phòng Kế hoạch

Văn hóa - Xã hội

Đảng ủy viên

Hồ Vân Nga

8/8/1969

Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp

Đảng ủy viên

Trần Đức Hoạt

2/5/1971

Trường phòng Thẩm định dự án

Đảng ủy viên

Ngô Mạnh Tuấn

12/12/1961

Phó phòng  Hợp tác và tài trợ Quốc tế

Đảng ủy viên

Trương Việt Dũng

19/6/1980

Phó phòng KH Phát triển Hạ tầng Đô thị

Đảng ủy viên

Phạm Thị

Thu Hường

4/3/1974

Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đảng ủy viên

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
NHIỆM KỲ 2009-2011

 

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ chính quyền,
đơn vị công tác

Chức vụ trong BCH công đoàn sau khi phân công

Nguyễn Thị Bài

16/4/1959

Phó Giám đốc Sở

Chủ tịch Công đoàn

Phạm Thị

Thanh Mai

11/3/1975

Phó Văn phòng Sở

Phó Chủ tịch Công đoàn

Nguyễn Thị
Thanh Tuyết

20/8/1961

Phó phòng Thẩm định dự án

Trưởng Ban Nữ công

Lê Sinh Tiến

02/7/1975

Chuyên viên Phòng Hợp
tác và tài trợ quốc tế

Ủy viên

Ngô Xuân Hùng

19/05/1966

Phó phòng KH Công
nghiệp TMDV

Ủy viên

Trần Khánh Hưng

09/10/1974

Phó phòng KH PTHT Đô thị

Ủy viên

Nguyễn Hải Hùng

01/8/1974

Phó phòng ĐKKD số 1

Ủy viên

 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
NHIỆM KỲ 2010-2012

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ chính quyền

Chức vụ trong BCH Đoàn TN

Nguyễn Hữu Lương

23/7/1982

Phó Chánh Văn phòng Sở

Bí thư

Nguyễn Ngọc Tú

3/11/1984

Chuyên viên Phòng KH PTHT Đô thị

Phó Bí thư

Lê Hồng Hạnh

14/10/1982

Chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh số 1

Ủy viên

Trịnh Quang Anh

12/3/1984

Chuyên viên Phòng KH Tổng hợp

Ủy viên

Nghiêm Thị
Hoàng Anh

5/4/1982

Chuyên viên Phòng KH Văn hóa - Xã hội

Ủy viên

Nguyễn Công Thắng

14/3/1985

Chuyên viên

Ủy viên

Đinh Minh Hoàng

17/4/1984

Chuyên viên Thanh tra Sở

Ủy viên