Thứ tư, Ngày 17 tháng 1 năm 2018

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 203

Công văn Số: 4968/KH&ĐT-THQH hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH, đầu tư công năm 2018

14/08/2017

Kính gửi:
             - Các Sở, Ban, Ngành trực thuộc Thành phố;
             - UBND các quận, huyện, thị xã;
             - Các tổng công ty, công ty TNHH NN 1 TV trực thuộc TP;
             - Các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các hội, hiệp                     hội TP.
          
     Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Khung hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018 số 5610/BKHĐT-TH ngày 11/7/2017, Kế hoạch đầu tư công năm 2018 số 5598/BKHĐT-TH ngày 10/7/2017; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 10/8/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Văn bản số 8359/UBND-KH&ĐT ngày 19/10/2012 của UBND Thành phố hướng dẫn nội dung, quy trình xây dựng và giao kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm trên địa bàn, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các tổng công ty, đoàn thể... xây dựng và tổng hợp Kế hoạch phát triển KT-XH, Kế hoạch đầu tư công năm 2018 của ngành, địa phương, đơn vị nhằm thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố. Nội dung cụ thể như sau:
     1. Căn cứ văn bản số 8359/UBND-KH&ĐT ngày 19/10/2012 của UBND Thành phố, các đơn vị bám sát nội dung, quy trình và thực hiện đầy đủ theo yêu cầu tại đề cương, biểu mẫu của cấp mình, ngành mình; đồng thời, theo định hướng Khung hướng dẫn để xây dựng kế hoạch năm 2018 đảm bảo chất lượng và tiến độ. 
     2. Để tiết kiệm chi phí in ấn, đề nghị nghiên cứu toàn văn: Văn bản số 8359/UBND-KH&ĐT ngày 19/10/2012 của UBND Thành phố; Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2018 và Hệ thống đề cương báo cáo, biểu mẫu kèm theo, tại trang thông tin điện tử của Sở KH&ĐT: www.hapi.gov.vn, tài liệu gồm:
          (1) Thuyết minh Kế hoạch;
          (2) Hệ thống biểu chỉ tiêu Kế hoạch KT-XH;
          (3) Hệ thống biểu Kế hoạch đầu tư XDCB;
          (4) Hệ Thống biểu Kế hoạch đấu giá đất 2018.
     3. Các đơn vị gửi báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch đầu tư công; Kế hoạch đấu giá đất năm 2018 về Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời gửi kèm file về địa chỉ: pthqh_sokhdt@hanoi.gov.vn  (Chủ đề ghi là: KH 2018 của đơn vị…), thời hạn gửi như sau:
- Kế hoạch vòng 1: Các sở, ban, ngành gửi trước ngày 25/8/2017; các quận, huyện, thị xã gửi trước ngày 30/8/2017. 
- Kế hoạch vòng 2: Các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã gửi trước ngày 25/10/2017.
     4. Trên cơ sở kế hoạch đề xuất của các đơn vị và sau khi tổng hợp chung kế hoạch năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan có lịch làm việc cụ thể với các đơn vị để trao đổi, thảo luận bảo đảm tính sát thực, khả thi của kế hoạch 2018./.
 

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?