Thứ ba, Ngày 12 tháng 12 năm 2017

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 177

Công văn Số : 3275 /KHĐT-VX V/v báo cáo sơ kết 5 năm 2011 - 2015 tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020.

06/07/2016

     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại văn bản số 4786/VP-KGVX ngày 13/6/2016 của Văn phòng UBND Thành phố về việc báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020. Trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp, xây dựng báo cáo theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4338/BKHĐT-CLPT ngày 06/6/2016.

     Để có cơ sở tổng hợp báo cáo, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển nhân lực trên địa bàn Thành phố bám sát với nội dung đề cương sau: 
    I. Về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và các kiến nghị, đề xuất của các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện:
   1. Kiểm điểm đánh giá 5 năm (2011 – 2015) việc thực hiện các nhiệm vụ được UBND Thành phố giao cho các ngành, cấp huyện tại Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 17/8/2012 của UBND Thành phố phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020, trong đó tập trung đánh giá: Những mặt được;  Những tồn tại, hạn chế; Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; Giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế
   2. Đánh giá, phân tích thực trạng phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2015:
- Tổng hợp số liệu phát triển nhân lực theo Hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển nhân lực theo Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời đề nghị riêng Cục Thống kê Thành phố quan tâm cung cấp số liệu thống kê giai đoạn 2010 - 2015 về các chỉ tiêu phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn Thành phố đã được ngành Thống kê tổng hợp điều tra, khảo sát, theo dõi số liệu có liên quan.
- Đánh giá tổng quan về tình hình, kết quả triển khai xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án cụ thể về phát triển nhân lực giai đoạn 2011 – 2015 trên địa bàn Thành phố do các Sở, ngành, cấp huyện được giao chủ trì tổ chức thực hiện, có so sánh với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 17/8/2012 của UBND Thành phố. Đồng thời cần nêu rõ được những thuận lợi, khó khăn thách thức và nguyên nhân của những khó khăn, thách thức.
- Các ngành, cấp huyện căn cứ vào từng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, công tác tổ chức thực hiện đã được phê duyệt trong quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh để đánh giá tình hình, mức độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phát triển nguồn nhân lực như: tỷ lệ lao động qua đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên đến năm 2020, tăng số người qua đào tạo nghề … của các Sở, ngành, cấp huyện đã được giao chủ trì tổ chức triển khai thực hiện theo Quy hoạch phát triển nhân lực của Thành phố trong 5 năm vừa qua; Đồng thời rút ra những kết quả đạt được, các tồn tại hạn chế yếu kém và nguyên nhân (khách quan, chủ quan) trong quá trình triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, công tác tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Thành phố giai đoạn 2011 - 2020 (tính đến hết năm 2015). Lưu ý có đề xuất giải pháp giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém;
   3. Đánh giá kết quả việc lồng ghép các định hướng, chỉ tiêu giải pháp phát triển nhân lực vào Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của Thành phố đối với các lĩnh vực thuộc ngành, cấp mình chủ trì quản lý và theo dõi; kết quả thực hiện và đề xuất kiến nghị của ngành với UBND Thành phố trong việc thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2012/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng kế hoạch tài chính thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.
4. Dự báo, kiến nghị, đề xuất giải pháp trong giai đoạn tiếp theo:
- Đánh giá về xu hướng phát triển nhân lực của cả nước, của vùng; trong đó tập trung đánh giá triển vọng của quá trình phát triển nhân lực của Thành phố trong thời gian tới;
- Dự báo những khó khăn, thách thức đối với quá trình phát triển nhân lực có khả năng gặp phải;
- Đề xuất các kiến nghị và giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng công tác phát triển nhân lực của tỉnh trong giai đoạn tới.
   II. Về hoàn thiện bảng, biểu số liệu theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 
   Đề nghị các Sở, ngành căn cứ nhiệm vụ, lĩnh vực được UBND Thành phố phân công chủ trì theo dõi tiến hành hoàn thiện biểu mẫu số liệu theo yêu cầu. (Có phụ lục danh sách kèm theo). 
(Chi tiết mẫu biểu đăng tải tại địa chỉ website http://www.hapi.gov.vn/ mục Tin kinh tế - xã hội.)
Để đảm bảo chất lượng nội dung báo cáo sơ kết 5 năm tình hình phát triển nguồn nhân lực của Thành phố đạt yêu cầu đề ra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị các Sở, ngành, cấp huyện khi xây dựng báo cáo sơ kết của ngành, cấp mình cần bám sát đề cương đã hướng dẫn nêu trên, đồng thời bám sát các nội dung có liên quan về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, công tác tổ chức thực hiện đã được nêu rõ trong bản Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020.  (Chi tiết bản Quy hoạch đăng tải tại địa chỉ website http://www.hapi.gov.vn/ mục Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu)
Đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố quan tâm và gửi báo cáo bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư (đồng thời gửi file văn bản qua thư điện tử theo địa chỉ Email: phongvanxa.khdt@gmail.com) chậm nhất trong ngày 15/7/2016 để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố đúng thời gian quy định./. 
 

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?