Thứ tư, Ngày 24 tháng 1 năm 2018

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 188

Công văn Số: 2496/KH&ĐT-TH V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH, XDCB năm 2015

14/07/2014

 

Kính gửi:

 

- Các Sở, Ban, Ngành trực thuộc Thành phố;

- UBND các quận, huyện, thị xã;

- Các tổng công ty, công ty TNHH NN 1 TV trực thuộc TP;

- Các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các hội, hiệp hội TP.

          Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015 số 3978/BKHĐT-TH ngày 24/6/2014, Kế hoạch đầu tư năm 2015 số 3979/BKHĐT-TH ngày 24/6/2014 và Báo cáo tình hình thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ số 4181/BKHĐT-LĐVX ngày 02/7/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 09/7/2014 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Quyết định số 5726/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND Thành phố về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư từ ngân sách thành phố Hà Nội 3 năm 2013-2015; Văn bản số 8359/UBND-KH&ĐT ngày 19/10/2012 của UBND Thành phố hướng dẫn nội dung, quy trình xây dựng và giao kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm trên địa bàn, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, các tổng công ty, đoàn thể... xây dựng và tổng hợp kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015 của ngành, địa phương, đơn vị nhằm thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố. Nội dung cụ thể như sau:

        1. Căn cứ văn bản số 8359/UBND-KH&ĐT ngày 19/10/2012 của UBND Thành phố, các đơn vị bám sát nội dung, quy trình và thực hiện đầy đủ theo yêu cầu tại đề cương, biểu mẫu của cấp mình, ngành mình; đồng thời, theo định hướng Khung hướng dẫn để xây dựng kế hoạch năm 2015 đảm bảo chất lượng và tiến độ. Ngoài ra, để xây dựng Đề án tái cơ cấu đầu tư công, đề nghị UBND quận, huyện, thị xã điền thông tin đầy đủ Biểu số 7: Vốn đầu tư phát triển do cấp huyện quản lý chia theo lĩnh vực.

           2. Chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước năm 2014 phải phù hợp với Kế hoạch phát triển KT-XH và Kế hoạch 5 năm 2011-2015, Kế hoạch đầu tư từ ngân sách thành phố Hà Nội 3 năm 2013-2015 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5726/QĐ-UBND ngày 10/12/2012. Tuy nhiên, dự báo thu ngân sách sẽ rất khó khăn trong năm 2014 và 2015, ngân sách khó có thể cân đối đủ nhu cầu theo như Kế hoạch 3 năm 2013-2015 đã được phê duyệt. Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã rà soát lại kế hoạch đầu tư XDCB 3 năm, trong kế hoạch năm 2014, chỉ bố trí những dự án thực sự cấp bách, tập trung vốn cho các công trình trọng điểm, dự án đã khởi công để đảm bảo hoàn thành theo tiến độ và sớm đưa dự án vào sử dụng đảm bảo hiệu quả đầu tư.

          3. Để tiết kiệm chi, đề nghị nghiên cứu toàn văn Văn bản số 8359/UBND-KH&ĐT ngày 19/10/2012 của UBND Thành phố hướng dẫn nội dung, quy trình xây dựng và giao kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm trên địa bàn và hệ thống đề cương báo cáo, biểu mẫu kèm theo; nghiên cứu Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2015 tại trang thông tin điện tử của Sở KH&ĐT theo địa chỉ: www.hapi.gov.vn[1], tài liệu gồm:

(1) Thuyết minh Kế hoạch;

(2) Phụ lục Báo cáo thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ;

(3) Hệ thống biểu chỉ tiêu Kế hoạch KT-XH;

(3) Hệ thống biểu Kế hoạch đầu tư XDCB.

         4. Các đơn vị gửi báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn NSNN và trái phiếu Chính phủ năm 2015 (mỗi Kế hoạch 2 bản) về Sở Kế hoạch và Đầu tư (các phòng Tổng hợp và Quận – Huyện), đồng thời gửi kèm file về địa chỉ: thkhdt@gmail.com  (Chủ đề ghi là: KH 2015 của…), thời hạn gửi như sau:

- Kế hoạch vòng 1: Các sở, ban, ngành gửi trước ngày 20/7/2014; các quận, huyện gửi trước ngày 04/8/2014.

- Kế hoạch vòng 2: Các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã gửi trước ngày 25/10/2014.

          5. Để chuẩn bị tổng kết Kế hoạch 5 năm 2011-2015 và xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2016-2020, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã gửi 01 bản Niên giám thống kê các năm 2010-2013 của địa phương mình về Sở Kế hoạch và Đầu tư (kèm theo dự thảo Kế hoạch năm 2015).

          6. Trên cơ sở kế hoạch đề xuất của các đơn vị và sau khi tổng hợp chung kế hoạch 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Sở Tài chính và cơ quan liên quan có lịch làm việc cụ thể với các đơn vị để trao đổi, thảo luận bảo đảm tính sát thực, khả thi của kế hoạch 2015./.


[1] Số điện thoại liên lạc: a. Đông – 0912 795 195; hoặc p. TH – 37 347 551

 

 

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?