CÔNG TY CỔ PHẦN

 

1. GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN (Tham khảo)
2. DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN (Tham khảo)
 

3. PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN (Tham khảo)