Thứ năm, Ngày 14 tháng 12 năm 2017

HitCounter

HitCounter

Lượt truy cập:

Đang xem: 289

Công bố Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015

18/08/2015

         Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Công văn số 5186/BKHĐT-QLĐT ngày 11/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp;

Căn cứ Quyết định số 3415/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc bổ sung các dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015 (Nguồn vốn ngoài ngân sách) và Công văn số 5038/UBND-KHĐT ngày 22/7/2015 về việc chấp thuận đề xuất, bổ sung danh mục và đăng tin lựa chọn nhà đầu tư dự án “Khu trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm làng nghề truyền thống gốm sứ Bát Tràng và các dịch vụ kèm theo” tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm;

Thực hiện nhiệm vụ công bố rộng rãi Danh mục dự án theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng Công bố, đăng tải Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, cần trao đổi đề nghị liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Địa chỉ: Số 16 Phố Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 04 3825 6637.

Tài liệu đính kèm
Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?