CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH (Hợp đồng BCC)

 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

TT

CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

 

1

Tên thủ tục hành chính

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH (Hợp đồng BCC)

 

Phạm vi, đối tượng áp dụng: Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC  thành lập văn phòng điều hành tại Hà Nội để thực hiện hợp đồng.

 

2

Lĩnh vực TTHC

Đầu tư nước ngoài

 

3

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nộp và tiếp nhận hồ sơ:

+ Cá nhân, tổ chức: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ (Bộ phận “một cửa”), nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

+ Sở KH&ĐT: Tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

- Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

Phòng chuyên môn thụ lý, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và các điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành (GCNĐKHĐVPĐH), trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ (Thông báo tính hợp lệ của hồ sơ/GCNĐKHĐVPĐH).

- Bước 3: Trả kết quả

+ Văn phòng Sở phát hành Thông báo tính hợp lệ của hồ sơ (trong thời hạn 03 ngày làm việc) hoặc GCNĐKHĐVPĐH (trong thời hạn 15 ngày làm việc); trả bản sao kết quả kèm theo hồ sơ cho Phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

+ Cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”.

 

4

Cách thức thực hiện

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”.

- Phòng chuyên môn thực hiện soạn thảo, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Thông báo tính hợp lệ của hồ sơ/GCNĐKHĐVPĐH qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

 

5

Thành phần, số lượng

hồ sơ  

 

 

a) Thành phần hồ sơ:

1.     Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành (BM-HAPI-11-…..);

2.     Quyết định của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC về việc thành lập văn phòng điều hành;

3.     Bản sao hợp lệ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng điều hành kèm theo Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người đứng đầu văn phòng;

4.     Bản sao hợp lệ hợp đồng BCC kèm theo Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp cho Hợp đồng BCC (nếu có).

5.     Hợp đồng/Thỏa thuận thuê địa điểm hoặc giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm của nhà đầu tư.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc

 

6

Mẫu đơn, mẫu tờ khai (ban hành kèm theo Văn bản số 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015)

1. Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành (Mẫu I.7);

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành (Mẫu II.5);

   

 

7

Thời hạn giải quyết

- Thông báo tính hợp lệ của hồ sơ (đối với trường hợp hồ sơ không hợp lệ): 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.   

 

8

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức /cá nhân

 

9

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

- Tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận “một cửa”. Địa chỉ: Tầng 1, số 16 Cát Linh, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 7; buổi chiều: Từ 13.30 - 16h00 các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 5.

- Giải quyết hồ sơ: Phòng Đầu tư nước ngoài, địa chỉ: Tầng 3, số 16 Cát Linh, thành phố Hà Nội.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan nhà nước liên quan (các Bộ, ngành, các Sở, ngành, UBND quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội …).

 

10

Kết quả giải quyết TTHC

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành (Mẫu I.7) (ban hành kèm theo Văn bản số 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015).

 

 

11

Phí, lệ phí

Theo quy định hiện hành.

 

12

Các yêu cầu khác trong giải quyết TTHC

Khi nộp hồ sơ và nhận kết quả, người làm thủ tục phải mang các giấy tờ sau:

- Giấy CMND hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. Trường hợp nhà đầu tư, doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ và nhận kết quả, thì người làm thủ tục phải xuất trình Giấy CMND hoặc hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và một trong các giấy tờ sau: (i) Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; (ii) Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

- Giấy biên nhận hồ sơ.

 

13

Căn cứ pháp lý liên quan của TTHC

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 3000/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đầu tư 2014 trên địa bàn Thành phố.

- Các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

+ Công văn số 5122/BKHĐT-PC ngày 24/7/2015 về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư;

+ Công văn số 4366/BKHĐT-PC ngày 30/6/2015 về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư;

+ Công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015 về thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư.

14

Thông tin hỗ trợ thực hiện TTHC

- Trang thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: www.dautunuocngoai.gov.vn hoặc www.fdi.gov.vn.

   - Trang thông tin điện tử của Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội:  www.hapi.gov.vn.  

   - Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

     Địa chỉ: Tầng 1, số 16 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; ĐT: (84-4) 3.825.7410

    - Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội.

        Địa chỉ: Tầng 1, số 16 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; ĐT:  (84-4) 3.715.1050; Fax:  (84-4) 3.734.9013

    - Phòng Đầu tư nước ngoài, Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội.

     Địa chỉ: Tầng 3, số 16 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. ĐT:  (84-4) 3.826.0257; Fax:  (84-4) 3.825.1733