CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI KHÔNG THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

TT

CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

 

1

Tên thủ tục hành chính

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI KHÔNG THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Phạm vi, đối tượng áp dụng: Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội; Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nhưng có nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành tại thành phố Hà Nội; Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; bao gồm:

1. Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế hoặc theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC);

2. Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau:

a.  Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

b. Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a nêu trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

c.  Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a nêu trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên

3. Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc các trường hợp tại điểm a, b, c nêu trên, nhưng nhà đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 

2

Lĩnh vực TTHC

Đầu tư nước ngoài

 

3

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nộp và tiếp nhận hồ sơ:

+Cá nhân, tổ chức:

·  Khuyến khích kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo địa chỉ: http://fdi.gov.vnhttp://dautunuocngoai.gov.vn.

·  Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ (Bộ phận “một cửa”), nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

+Sở KH&ĐT: Tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho cá nhân, tổ chức.

- Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

Phòng chuyên môn thụ lý, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và các điều kiện cấp Giấy CNĐKĐT, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ (Thông báo tính hợp lệ của hồ sơ / Giấy CNĐKĐT / Thông báo từ chối cấp Giấy CNĐKĐT).

- Bước 3: Trả kết quả

+ Văn phòng Sở phát hành Thông báo tính hợp lệ của hồ sơ (trong thời hạn 03 ngày làm việc) hoặc Giấy CNĐKĐT/Thông báo từ chối cấp Giấy CNĐKĐT (trong thời hạn 15 ngày làm việc); trả bản sao kết quả kèm theo hồ sơ cho Phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

+ Cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”.

 

4

Cách thức thực hiện

- Nhà đầu tư kê khai trực tuyến và lấy mã khai trực tuyến (khuyến khích).

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”.

- Phòng chuyên môn thực hiện soạn thảo, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Thông báo tính hợp lệ của hồ sơ / Giấy CNĐKĐT / Thông báo từ chối cấp Giấy CNĐKĐT qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

 

5

Thành phần, số lượng

hồ sơ  

 

a) Thành phần hồ sơ:

1.     Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (BM-HAPI-11-01);

2.     Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

3.     Đề xuất dự án đầu tư (BM-HAPI-11-02);

Bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

4.     Một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

5.     Đề xuất nhu cầu sử dụng đất (BM-HAPI-11-03); trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

6.     Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án (BM-HAPI-11-04) (nếu có), bao gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính.

7.     Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc

và 03 bộ bản sao đối với trường hợp ngành, nghề mà Việt Nam chưa cam kết hoặc ngành, nghề dịch vụ không quy định tại Biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam trong WTO.

 

6

Mẫu đơn, mẫu tờ khai (ban hành kèm theo Văn bản số 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015)

1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Mẫu I.1);

2. Đề xuất dự án đầu tư (Mẫu I.3);

3. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất (Mẫu I.4);

4. Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án (Mẫu I.5)  

 

7

Thời hạn giải quyết

- Thông báo tính hợp lệ của hồ sơ (đối với trường hợp hồ sơ không hợp lệ): 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư / Thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

 Đối với trường hợp ngành, nghề mà Việt Nam chưa cam kết hoặc ngành, nghề dịch vụ không quy định tại Biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam trong WTO, Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan trước khi xem xét, quyết định và thời gian giải quyết hồ sơ ở bước tiếp theo đến ngày trả kết quả là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ ý kiến bằng văn bản của các bộ, ngành.

 

8

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức /cá nhân

 

9

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

- Tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận “một cửa”. Địa chỉ: Tầng 1, số 16 Cát Linh, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 7; buổi chiều: Từ 13.30 - 16h00 các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 5.

- Giải quyết hồ sơ: Phòng Đầu tư nước ngoài, địa chỉ: Tầng 3, số 16 Cát Linh, thành phố Hà Nội.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan nhà nước liên quan (các Bộ, ngành, các Sở, ngành, UBND quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội …).

 

10

Kết quả giải quyết TTHC

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Mẫu II.2) (ban hành kèm theo Văn bản số 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015);

- Thông báo hồ sơ chưa đủ điều kiện (từ chối điều chỉnh, cấp GCNĐKĐT) theo quy định tại Điều 37 Luật Đầu tư.

 

11

Phí, lệ phí

Theo quy định hiện hành.

 

12

Các yêu cầu khác trong giải quyết TTHC

Khi nộp hồ sơ và nhận kết quả, người làm thủ tục phải mang các giấy tờ sau:

- Giấy CMND hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. Trường hợp nhà đầu tư, doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ và nhận kết quả, thì người làm thủ tục phải xuất trình Giấy CMND hoặc hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và một trong các giấy tờ sau: (i) Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; (ii) Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

- Giấy biên nhận hồ sơ.

 

13

Căn cứ pháp lý liên quan của TTHC

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 3000/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đầu tư 2014 trên địa bàn Thành phố.

- Các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

+ Công văn số 5122/BKHĐT-PC ngày 24/7/2015 về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư;

+ Công văn số 4366/BKHĐT-PC ngày 30/6/2015 về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư;

+ Công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015 về thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư.

14

Thông tin hỗ trợ thực hiện TTHC

- Trang thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: www.dautunuocngoai.gov.vn hoặc www.fdi.gov.vn.

   - Trang thông tin điện tử của Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội:  www.hapi.gov.vn.  

   - Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

     Địa chỉ: Tầng 1, số 16 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; ĐT: (84-4) 3.825.7410

    - Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội.

        Địa chỉ: Tầng 1, số 16 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; ĐT:  (84-4) 3.715.1050; Fax:  (84-4) 3.734.9013

    - Phòng Đầu tư nước ngoài, Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội.

     Địa chỉ: Tầng 3, số 16 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. ĐT:  (84-4) 3.826.0257; Fax:  (84-4) 3.825.1733