Thứ ba, Ngày 12 tháng 12 năm 2017

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 177

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu: “Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội của Sở Kế hoạch và Đầu tư - năm 2016”

02/12/2016

 GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 7/03/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

Căn cứ Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 29/10/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện công tác chuẩn hóa dữ liệu, số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 6788/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 của Thành phố Hà Nội;

Căn cứ ý kiến của Sở Tài chính Hà Nội tại Công văn số 7314/STC-HCSN ngày 30/12/2015 về việc thẩm tra phương án phân bổ dự toán Ngân sách năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 557/QĐ-KH&ĐT ngày 30/12/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về việc giao dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số  21/QĐ-KH&ĐT ngày 27/01/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội về việc phê duyệt khối lượng và dự toán gói thầu: “Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội của Sở Kế hoạch và Đầu tư - năm 2016”;

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh số 01,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu “Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội của Sở Kế hoạch và Đầu tư - năm 2016” theo những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên gói thầu: “Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội của Sở Kế hoạch và Đầu tư - năm 2016”.

  2. Giá gói thầu: 42.910.016.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ chín trăm mười triệu không trăm mười sáu nghìn đồng). Chi tiết tại phụ lục đính kèm.

3. Nguồn vốn: Chi sự nghiệp khoa học công nghệ (nghiệp vụ ngoài định mức) năm 2016.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5.Thời gian lựa chọn nhà thầu: Trong năm 2016.

6. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

7.Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tính từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2. Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh số 01, Chánh Văn phòng Sở  và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?