Tải tài liệu
Mẫu số 1. Mẫu văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu