Tải tài liệu
Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư Mẫu I.7
Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh Mẫu I.8