Tải tài liệu
Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mẫu I.12