Tải tài liệu
Văn bản đề nghị đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (BM-HAPI-11-05)