Tải tài liệu
Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (BM-HAPI-11-06)
Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (BM-HAPI-11-08)
Đề xuất dự án đầu tư (BM-HAPI-11-02)
Đề xuất nhu cầu sử dụng đất (BM-HAPI-11-03)
Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án (BM-HAPI-11-04)