Tải tài liệu
Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (BM-HAPI-11-01)
Đề xuất dự án đầu tư (BM-HAPI-11-02)
Đề xuất nhu cầu sử dụng đất (BM-HAPI-11-03)
Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án (BM-HAPI-11-04)