Tải tài liệu
THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, TRÌNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT SỬ DỤNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA)
THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, TRÌNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT SỬ DỤNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA)