Tải tài liệu
PHIẾU NHẬN VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
PHIẾU BÁO NỘP PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN
PHIẾU BÀN GIAO TÀI LIỆU LƯU TRỮ
PHIẾU ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG TIN
MẪU VĂN BẢN TRẢ LỜI CUNG CẤP THÔNG TIN
PHIẾU ĐỀ NGHỊ KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ
PHIẾU KIỂM SOÁT QUY TRÌNH CUNG CẤP THÔNG TIN
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG CUNG CẤP HỒ SƠ LƯU TRỮ THEO ĐỀ NGHỊ CỦA CÁC PHÒNG