Tải tài liệu
THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, TRÌNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, SỬ DỤNG NGUỒN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI (PCPNN)
THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, TRÌNH PHÊ DUYỆT KHOẢN VIỆN TRỢ PHI DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI (PCPNN)
THỦ TỤCTHẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, KHOẢN VIỆN TRỢ PHI DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI (PCPNN)